עדותה של מירב בן חמו בבית המשפט "השתמשתי בתלושים בעיקר לקנייה של מתנות ואקסטרות"

ע.ת/37 גב' בן חמו, לאחר שהוזהרה כחוק, משיבה בחקירה ראשית לעורכת הדין שרגנהיים: 32 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1166 עו"ד שרגנהיים: מירב, בואי תציגי את עצמך בבקשה לבית המשפט, מה את עושה, מה הקשר 1 שלך לפה? 2 העדה, גב' בן חמו: אוקי. שמי מירב בן חמו, אני אשתו לשעבר של יהודה. יש לנו 3 ילדים 3 משותפים – נועה, בת 24 ,נדב, בן 18 ,וליאב, בת 14 .גרושים 6 שנים בערך. אני 4 שיננית. וזהו. 5 עו"ד שרגנהיים: יופי מירב, תודה רבה. מירב, אנחנו כבר קופצים ככה ישר לתוך העניינים, 6 משום שאנחנו רוצים להביא את הדברים הרלוונטיים, וכמובן שהיו לכם חיים 7 שלמים ביחד, אז לא להכל אנחנו ניכנס. אבל בואי תספרי לנו בבקשה, ככה 8 בגדול, על ההתנהלות הכספית בזמן הנישואים בבית. 9 עו"ד אוחיון: איך זה רלוונטי? איך זה רלוונטי ההתנהלות הכספית בבית? אני רוצה להבין 10 איך זה קשור לכתב האישום. 11 כב' הש' קובו: זו שאלה מקדימה. 12 עו"ד שרגנהיים: אדוני, זה רלוונטי נוכח חלק מטענות ההגנה. 13 עו"ד אוחיון: אדוני, למה להקדים? אני לא רואה שזו מקדימה, אחת, 14 עו"ד שרגנהיים: אדוני, זה רלוונטי, גם נוכח טענות ההגנה, 15 עו"ד אוחיון: לא, לא מספיק שאת אומרת. 16 עו"ד שרגנהיים: גם נוכח טענות ההגנה, והדברים נאמרו בחקירות שלה. 17 עו"ד אוחיון: מה טענות ההגנה שזה רלוונטי. 18 כב' הש' קובו: אני אאפשר את השאלה. 19 עו"ד שרגנהיים: וגם לגמרי עוד לא הבנתי, אבל, 20 כב' הש' קובו: רבותיי, אני אאפשר, )לא ברור(. כן. 21 עו"ד שרגנהיים: בואי תספרי לנו חשבונות בנק, מי מנהל, כמה מרוויחים, כמו פחות או יותר 22 ההוצאות, ככה בקווים קהים, סדר גודל. 23 העדה, גב' בן חמו: וואו. היה לנו חשבון משותף אחד. אני ניהלתי אותו. יהודה לא ידע הרבה. כמה 24 מרוויחים? וואו, אני לא זוכרת. משכורת של ראש עיר, ואני הרווחתי משהו 25 בסביבות 000,8 ,משהו כזה. את יורדת איתי לרזולוציות ממש נמוכות. אני לא 26 זוכרת הוצאות. 27 עו"ד שרגנהיים: איך הייתה ההתנהלות הכספית בהוצאות? איך שילמתם הוצאות שונות? 28 עו"ד אוחיון: איך זה רלוונטי, אדוני? אני מתנגד. זה עניין של פרטיות. איך זה רלוונטי לכתב 29 האישום. 30 עו"ד שרגנהיים: עוד לא נכנסנו לפרטיות, בסדר? בגלל זה עשינו את מה שעשינו. 31 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד( אני אאפשר את הקו הזה. 32 עו"ד אוחיון: אז מה? אדוני, מאפשר את הקו בלי שום, טוב. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1167 העדה, גב' בן חמו: התנהלות כספית הייתה כרטיסי אשראי, צ'קים, ומזומן. 1 עו"ד שרגנהיים: על מה מוציאים מזומן? 2 העדה, גב' בן חמו: וואו. על מה מוציאים מזומן? 3 עו"ד שרגנהיים: דברים גדולים? יוצאים במזומן? 4 עו"ד אוחיון: לא, למה את מדריכה אותה? אני מבקש אל תדריכי אותה. 5 עו"ד שרגנהיים: אז על מה כן? סליחה, אדוני. 6 העדה, גב' בן חמו: אני לא זוכרת על מה מוציאים מזומן. 7 עו"ד שרגנהיים: אוקי, אם אפשר, אני רוצה לרענן את זיכרונה, 8 עו"ד אוחיון: לא, אני מתנגד. על מה? אדוני, גם הנושא לא רלוונטי, גם אני לא מבין איך זה 9 קשור לכתב האישום, וגם ריענון בלי שהיא אומרת שהיא לא זוכרת. 10 כב' הש' קובו: לא, העדה אמרה שהיא לא זוכרת. 11 עו"ד שרגנהיים: אדוני, אם הדברים שונים. 12 עו"ד אוחיון: על מה היא מוציאה מזומן? על זה אדוני עושה משפט? אדוני, 13 כב' הש' קובו: אז אם לא יהיו התנגדויות, תוך 3 ,4 דקות אנחנו נסיים את זה ואז נגיע לעיקר. 14 אנחנו סתם מתעכבים. 15 עו"ד אוחיון: לא, באמת, אדוני. מה זה קשור להתנגדויות? 16 כב' הש' קובו: אמרתי – אני מאפשר את הקו הזה ונתקדם הלאה. מאפשר לרענן זיכרון כי 17 העדה אמרה שהיא לא זוכרת את העניין. 18 עו"ד אוחיון: שהיא לא זוכרת על מה היא מוציאה מזומן, אם היא קנתה קוטג' או גבינת 19 סקי? 20 כב' הש' קובו: בגלל שזו רק הקדמה, אנחנו נתקדם מהר על העניין הזה ונרוץ הלאה. 21 עו"ד שרגנהיים: מירב, אני מבקש לרענן את זיכרונך, כי בחקירה במשטרה, בחקירה הראשונה 22 שלך, שהיא, 23 עו"ד אוחיון: רגע, על מה את מבקשת לרענן את הזיכרון? על מה? 24 עו"ד שרגנהיים: על הנושא של הוצאות. 25 עו"ד אוחיון: לא. היא אמרה 'אני לא זוכרת על מה מזומן'. על זה תרענני, לא על הנושא של 26 הוצאות. 27 עו"ד שרגנהיים: אז אני אומר שבחקירה היא גם לא ציינה את המילה מזומן, לכן אני מבקשת 28 לרענן את זיכרונה. 29 עו"ד אוחיון: את רוצה להכריז עליה עדה עוינת? 30 עו"ד שרגנהיים: אני עוד לא מכריזה עדה עוינת. בשלב הזה אני מבקשת לרענן את זיכרונה. 31 עו"ד אוחיון: אבל אדוני, אין פה 'לא זוכרת'. 32 עו"ד שרגנהיים: אבל יש אמירה שונה היום. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1168 עו"ד אוחיון: אדוני, אנחנו נקראנו לפה מעכשיו לעכשיו, הייתי צריך לעבור את כל )לא ברור( 1 בשביל להספיק את העניין הזה, בשביל לשמוע על מזומן? בשביל לשמוע, 2 עו"ד שרגנהיים: מה זה )מדברים ביחד(. 3 כב' הש' קובו: חבל על הוויכוחים, 4 עו"ד אוחיון: בשביל לשמוע, היא אומרת היא לא זוכרת מזומן אז היא רוצה להכניס לה 5 דברים אחרים? 6 עו"ד שרגנהיים: אז אני רוצה להבין. 7 עו"ד אוחיון: לא, 8 כב' הש' קובו: אבל שנייה, )מדברים ביחד( שאלה כללית, ונראה מה התשובה, ואז נתקדם 9 הלאה. קודם לשאול את השאלה בהקשר ואז נתקדם. 10 עו"ד שרגנהיים: השאלה הכללית נשאלה – באיזה אופן יצאו הוצאות בבית. העדה ענתה היום 11 – כרטיסי אשראי, צ'קים ומזומן. 12 כב' הש' קובו: אוקי. שזה כמו כמעט כל בית בישראל. 13 עו"ד שרגנהיים: אני מבקשת לרענן את זיכרונה. 14 עו"ד אוחיון: אבל היא לא אמרה 'לא זוכרת'. 15 כב' הש' קובו: העדה אמרה בחקירה משהו אחר חוץ מצ'קים, מזומן וזה? 16 עו"ד שרגנהיים: כן, אדוני. 17 כב' הש' קובו: אוקי, בסדר. 18 עו"ד שרגנהיים: היא אמרה משהו אחר, 19 עו"ד אוחיון: מכוח מה אפשר לרענן את זיכרונה. היא רוצה להכריז עליה עדה עוינת, 20 עו"ד שרגנהיים: אבל לא הכרזתי עליה עדה עוינת. 21 עו"ד אוחיון: )מדברים ביחד( תכריזי עליה עדה עוינת. 22 כב' הש' קובו: אני מאפשר את זה כדי שנגיע לנושא כתב האישום, בבקשה. אני מאפשר את 23 זה כדי שנוכל להגיע לכתב האישום. אנחנו עוד לא שם. כן. 24 עו"ד אוחיון: בואו נראה אם אני אקבל את החבלים האלה. 25 כב' הש' קובו: כן. 26 עו"ד שרגנהיים: אוקי. בחקירה הראשונה שלך, די בתחילת החקירה, את סיפרת לחוקרת, 27 עו"ד אוחיון: אני מתנגד למהלך הזה. 28 עו"ד שרגנהיים: )מדברים ביחד(. 29 עו"ד אוחיון: אדוני, היא לא יכולה לתאר את החקירה. 30 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד( קיבלתי את ההתנגדות לזה. לקרוא את הקטע הרלוונטי. 31 העדה תגיד אם היא נזכרת. 32 עו"ד שרגנהיים: אני מציגה לעדה את חקירתה הראשונה במשטרה. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1169 עו"ד אוחיון: מה את מראה לה? 1 עו"ד שרגנהיים: את החקירה הראשונה, 2 עו"ד אוחיון: לא, את לא מראה לה את כל החקירה הראשונה, 3 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד(. 4 עו"ד שרגנהיים: זה מה שהשופט אמר לי, )מדברים ביחד(. 5 עו"ד אוחיון: אדוני, 6 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד( שתראה לה את הקטע הרלוונטי. 7 עו"ד אוחיון: את הקטע הרלוונטי, אז היא מראה לה את כל החקירה? 8 עו"ד שרגנהיים: ברור, הוא מסומן. 9 עו"ד אוחיון: לא, תגידי לי מה את מראה לה. 10 כב' הש' קובו: עורך דין אוחיון, אני קורא את אדוני לסדר. ההתנגדויות הן סרק. 11 עו"ד אוחיון: אבל אדוני, 12 כב' הש' קובו: לא, ההתנגדויות הן סרק, היא מראה לה את החלק הרלוונטי. 13 עו"ד אוחיון: מי אמר. אני לא יכול לדעת מה היא מראה לה? 14 כב' הש' קובו: היא מראה לה, אבל )מדברים ביחד(. 15 עו"ד אוחיון: היא לא מראה לי מה היא מראה לה. 16 כב' הש' קובו: אז להגיד לפרוטוקול, 17 עו"ד אוחיון: )מדברים ביחד(. 18 עו"ד שרגנהיים: התחלתי להגיד וחברי פשוט נכנס לדבריי. 19 כב' הש' קובו: עורך דין אוחיון, אנחנו מתווכחים על כלום. באמת, אני לא מבין מה קורה. 20 עו"ד אוחיון: אני מצטער, אדוני. אדוני נותן פה היתרים למשהו שאני לא יודע איך לעבוד 21 איתו. 22 כב' הש' קובו: הפרקליטה תגיד לאילו שורות היא מפנה. בבקשה. 23 עו"ד שרגנהיים: אני התחלתי באומרי, וחברי פשוט התפרץ לדבריי, ולכן הוא לא שמע שאני 24 מפנה את העדה לחקירה הראשונה שלה במשטרה, ליום 17 במרץ 15 ,שורות 25 26 .20 עד 15 כב' הש' קובו: יפה. 27 עו"ד שרגנהיים: בבקשה. 28 העדה, גב' בן חמו: אני צריכה לקרוא את זה בקול רם? 29 עו"ד שרגנהיים: לא, את יכולה לקרוא בלב ואז תעני לשאלה. 30 העדה, גב' בן חמו: אוקי. 31 עו"ד שרגנהיים: רק עד פה, אוקי? 32 העדה, גב' בן חמו: אוקי. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1170 עו"ד שרגנהיים: עכשיו מירב, אני אשאל שוב, משום שיש סתירה בין הדבר שאמרת, 1 עו"ד אוחיון: אדוני, ככה אפשר? 2 כב' הש' קובו: שהעדה תענה, 3 עו"ד אוחיון: )מדברים ביחד( בלי כלום. עם הדרכה, מה זה? 4 עו"ד שרגנהיים: אני מבקשת שתבהירי לנו, נוכח הדברים שאמרת במשטרה, על נושא הוצאות. 5 בואי תספרי לנו שוב על מה יוצאות ההוצאות, באיזה אופן. 6 עו"ד אוחיון: אין הדרכה יותר ברורה מזה, אדוני. העדה עונה תשובה מסוימת, היא אומרת 7 לה 'תסתכלי פה, תשני את התשובה'. 8 העדה, גב' בן חמו: אני לא אשנה את התשובה. 9 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד( רבותיי, עורך דין אוחיון, בבקשה. 10 העדה, גב' בן חמו: רוב ההוצאות היו, תראי, עוד פעם, זה ללכת כל כך הרבה שנים אחורה. אתם 11 מתקילים אותי בשאלות שאני צריכה זמן להיזכר. רוב ההוצאות הוצאו 12 בכרטיסי אשראי וצ'קים, ומזומן, אם הילדה הייתה צריכה לצאת לבלות, אני 13 מניחה שנתנו מזומן. זה הרי הגיוני. או מורים פרטיים שאי אפשר לשלם להם 14 בכרטיס אשראי, או צ'ק. אי אפשר להתנהל בלי מזומן. 15 עו"ד שרגנהיים: אוקי. תודה רבה. תאמרי לי מה הייתה המעורבות של הנאשם בניהול חשבון 16 הבנק, או ההתנהלות הכלכלית של הבית. 17 העדה, גב' בן חמו: לא הייתה מעורבות. 18 עו"ד שרגנהיים: האחריות הייתה? 19 העדה, גב' בן חמו: עליי. 20 ש: עלייך. אוקי. מי היה אחראי על תשלום של הוצאות הבית? 21 ת: אני? 22 ש: חשבונו לעירייה? חברת חשמל? 23 ת: הכל אני. 24 ש: קניות לבית? סופר? 25 ת: אני. 26 ש: אוקי. תודה רבה. 27 עו"ד אוחיון: אדוני, שאלות מקדימות, אני עדיין לא הבנתי איך זה קשור לכתב האישום. 28 נראה שהיא מתבוססת. 29 כב' הש' קובו: אבל אם תהיה הפרעה אחרי כל שאלה, אנחנו נתקדם, 30 עו"ד אוחיון: זה ממש חשוב מי עשה את הקניות לבית. 31 כב' הש' קובו: אבל אנחנו מתקדמים, אז לאפשר את ההתקדמות. חבל על הזמן, אנחנו 32 מבזבזים זמן על כלום. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1171 עו"ד שרגנהיים: בואי תתארי לנו בבקשה אחר כך את ההתנהלות הכלכלית בינך לבין הנאשם 1 מאז הגירושים. 2 עו"ד אוחיון: אני מתנגד, אדוני. אין לזה סוף. ההתנהלות הכלכלית 'בינך לבין הנאשם מאז 3 הגירושים'. איך זה קשור, למען השם, איך זה קשור לכתב האישום? 4 עו"ד שרגנהיים: שאלת ההוצאות חשובה, אדוני. יש טענת הגנה לגבי נושא של שימוש בתלושים 5 אחר כך, שצריך להבהיר, 6 כב' הש' קובו: אז אולי נגיע עכשיו, 7 עו"ד אוחיון: תביאי תלושים. 8 עו"ד שרגנהיים: אבל אנחנו עוד לא יכולים לקפוץ לשם, אדוני. 9 עו"ד אוחיון: לא, את אומרת שלא. 10 עו"ד שרגנהיים: משום שאחר כך תגיע טענת הגנה שהיא לא לגמרי מגובשת היום. 11 כב' הש' קובו: רגע, שלב הגירושים היה מתי? מתי התגרשתם? 12 העדה, גב' בן חמו: 2014 .13 כב' הש' קובו: 2014 .זאת אומרת, אנחנו עדיין בכתב האישום? 14 עו"ד שרגנהיים: בוודאי, אדוני. אנחנו באמצע. 15 כב' הש' קובו: אוקי. 16 עו"ד אוחיון: אבל אי אפשר לשאול על התלושים? צריך לשאול על כל ההתנהלות? 17 כב' הש' קובו: נגמור )מדברים ביחד(. 18 עו"ד שרגנהיים: )מדברים ביחד(. 19 עו"ד אוחיון: אדוני קורא לזה הקדמה. 20 כב' הש' קובו: מכיוון שהגירושים היו בשלב כתב האישום, אז אני מתיר. כן. 21 עו"ד שרגנהיים: אז בואי תספרי לנו מה ההתנהלות הכלכלית אחרי הגירושים? תשלומי 22 מזונות? 23 העדה, גב' בן חמו: מה השאלה? 24 עו"ד שרגנהיים: יש תשלומי מזונות? 25 העדה, גב' בן חמו: כן. 26 עו"ד שרגנהיים: מי משלם למי וכמה? 27 העדה, גב' בן חמו: יהודה משלם לי. כמה? זה השתנה מאז ועד היום. 28 עו"ד שרגנהיים: למה זה השתנה, בואי תסבירי. 29 העדה, גב' בן חמו: כי היו שינויים נסיבתיים. הילדים, הבת הגדולה עברה לגור אצל יהודה, 30 ובאיזשהו שלב גם הבן האמצעי עבר לגור אצל יהודה. 31 ש: מה שהוריד את תשלומי המזונות? 32 ת: כן. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1172 ש: אוקי. מה לגבי הוצאות חורגות של הילדים. 1 עו"ד אוחיון: השופט התיר, מה אתה רוצה שנעשה? 2 העדה, גב' בן חמו: מה אלה הוצאות חורגות? 3 עו"ד שרגנהיים: תגידי לי את מה אלה הוצאות חורגות שאינן תשלומי מזונות. 4 העדה, גב' בן חמו: אוקי. מורים פרטיים? הוצאות חורגות יהודה משלם לגורמים המטפלים 5 ישירות, ואני מעבירה לו מחצית. 6 עו"ד שרגנהיים: כשאת מעבירה לו מחצית, את מקבלת על סמך )מדברים ביחד(? 7 עו"ד אוחיון: אדוני, יהיה לזה סוף? 8 עו"ד שרגנהיים: כן, עוד מעט. 9 עו"ד אוחיון: יהיה לזה סוף? 10 כב' הש' קובו: כמה זמן ההקדמה? 11 עו"ד שרגנהיים: אנחנו מסיימים. 12 העדה, גב' בן חמו: מה שאלת? 13 עו"ד שרגנהיים: אני שואלת כשאת מחזירה לו, 14 העדה, גב' בן חמו: זה על סמך קבלות. 15 עו"ד שרגנהיים: קבלות. ואיך אופן התשלום על פי הקבלות? 16 העדה, גב' בן חמו: ובתיאום מראש, אגב, גם. 17 עו"ד שרגנהיים: איך אופן התשלום של יהודה על ההוצאות החורגות, על פי הקבלות? 18 העדה, גב' בן חמו: מזומן בדרך כלל. 19 עו"ד שרגנהיים: אוקי. תודה רבה. שאלה אחרונה ברמה האישית שהיא מחוץ קצת לכתב 20 האישום – את יודעת במה עבדו הוריו של יהודה? 21 עו"ד אוחיון: אני מתנגד, אדוני. יש פה הגזמה, 22 עו"ד שרגנהיים: אדוני, זה רלוונטי, אחר כך )מדברים ביחד( ההגנה. 23 עו"ד אוחיון: אדוני, כמה חבל אפשר לקבל על דברי הבל? 24 עו"ד שרגנהיים: משום שיש אמירות של ההגנה לגבי ההכנסות. 25 עו"ד אוחיון: מה זה קשור להכנסות? כתב האישום הזה קשור להכנסות, אדוני? 26 כב' הש' קובו: לגבי הכנסות של, 27 עו"ד שרגנהיים: אנחנו טוענים להכנסה מאוד מסוימת )מדברים ביחד(. 28 עו"ד אוחיון: מה זה חשוב ב, 29 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד( ההגנה נוגעת להכנסות או, 30 עו"ד אוחיון: ממש לא. 31 עו"ד שרגנהיים: אדוני, אני אפנה לעדויות של הנאשם. מה זאת אומרת? בוודאי, 32 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1173 עו"ד אוחיון: אדוני, אפשר רגע? מי שקובע את המחלוקת זה כתב האישום. הנאשם נחקר 1 בחקירה על מיליון נושאים. ברור. 2 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד(. 3 עו"ד אוחיון: מי שקובע על מה יהיה הדיון זה כתב האישום. אנחנו לא נכנסים בכלל לעניין 4 הכנסות של הנאשם בכלל, 5 עו"ד שרגנהיים: אדוני, הנאשם טען להכנסות מהוריו. 6 עו"ד אוחיון: רק שנייה, אדוני, אי אפשר להפסיק את הדברים שלי. אי אפשר. הגברת 7 מתפרעת פה באולם כל פעם. באמת אני שוקל לקחת את הדברים שלי ולצאת 8 החוצה. 9 כב' הש' קובו: עורך דין אוחיון, לא צריך להגיד 'מתפרעת'. אני מכבד. ההגנה לא, 10 עו"ד אוחיון: אי אפשר, היא תמיד נכנסת לדברים שלי, אדוני. למה מאפשרים לה את זה? 11 כב' הש' קובו: אני שואל שאלה פשוטה – ההגנה לא תעלה שום שלב, שנייה אני אסיים 12 משפט, בבקשה, לתת לי לסיים משפט אם לא לתובעת. 13 עו"ד אוחיון: אני הפרעתי לאדוני? 14 כב' הש' קובו: אז אני מבקש – ההגנה לא תעלה בשום שלב טענה לגבי הכנסות, או לגבי עזרה 15 שהנאשם קיבל מהוריו. 16 עו"ד אוחיון: אדוני, 17 כב' הש' קובו: אם התשובה היא כן, אני דוחה את )מדברים ביחד(, 18 עו"ד אוחיון: אדוני, אדוני כבר מחליט, 19 כב' הש' קובו: להפך, אני דוחה את השאלה. 20 עו"ד אוחיון: אדוני גם שואל, גם עונה וגם מחליט. עם כל הכבוד, אני יכול לצאת. 21 כב' הש' קובו: אני דוחה את השאלה. 22 עו"ד אוחיון: אני אמרתי לאדוני – כתב האישום קובע את יריעת המחלוקת. יריעת 23 המחלוקת היא בנושא תווים. זה אישום אחד, והשאלה אם הוא לקח תווים, 24 לא לקח תווים, אינה נוגעת בכלל להכנסות שלו. ההגנה לא תעלה שאלה של 25 הכנסות, נקודה. במהלך החקירה הוא נשאל שאלות והוא אמר שהוא קיבל 26 מההורים שלו. זה לא קשור להגנה שלנו. זה קיבל, לא קיבל, מה זה קשור 27 להגנה? 28 כב' הש' קובו: ההגנה לא תעלה שום טענה בהקשר הזה. 29 עו"ד אוחיון: לא תעלה כי אין צורך בה. אין צורך. 30 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד(. 31 עו"ד שרגנהיים: אבל זה קיים בהודעות שלו, 32 עו"ד אוחיון: אבל אתם בחרתם לחקור. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1174 כב' הש' קובו: שנייה, אז רשמתי בפניי שההגנה לא תטען בשום שלב לכך שהנאשם קיבל 1 עזרה מהוריו, בכפוף לכך, 2 עו"ד אוחיון: כי זה לא רלוונטי. 3 עו"ד שרגנהיים: אבל זה )מדברים ביחד(. 4 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד(. שלא יפריעו לי, רשמתי בפניי את הצהרת ההגנה, לפיה 5 הנאשם לא יטען בשום שלב לעזרה כלכלית או כלשהי שקיבל מהוריו. בכפוף 6 להצהרת ההגנה, השאלה נדחית. 7 עו"ד אוחיון: מה זה 'לא תטען'? אם תשאל אותו, יענה )מדברים ביחד(, 8 כב' הש' קובו: סיימנו )מדברים ביחד(. 9 עו"ד אוחיון: אנחנו לא נעלה את זה. 10 כב' הש' קובו: סיימנו. זו ההחלטה. סיימנו. 11 עו"ד שרגנהיים: אדוני, אבל זה חלק, 12 כב' הש' קובו: ההגנה לא יכולה לטעון. נגמר. ההגנה לא תטען את הטענה. היא )מדברים 13 ביחד(. 14 עו"ד אוחיון: לא תעלה את זה מיוזמתה. 15 כב' הש' קובו: ההגנה לא תטען. סיימנו. 16 עו"ד אוחיון: כן? מבחינתי זה לא רלוונטי. 17 עו"ד שרגנהיים: זה שונה. מה שחברי אומר זה שונה. 18 כב' הש' קובו: ההחלטה שלי משקפת את עמדת ההגנה, כן או לא, עורך דין אוחיון? 19 עו"ד שרגנהיים: כי זו התשובה שלו. 20 עו"ד אוחיון: אדוני, למה אדוני שואל אותי? אני אומר את הדברים הכי ברור. מי שמגמגם 21 ומדלג זה הם. אמרתי לאדוני, 22 עו"ד שרגנהיים: אני רוצה להבין )מדברים ביחד(. 23 עו"ד אוחיון: )מדברים ביחד( שנייה. 24 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד(. 25 עו"ד אוחיון: עכשיו אני אסביר לאדוני בצורה פשוטה. 26 כב' הש' קובו: שאלתי שאלה, ביקשתי תשובה. 27 עו"ד אוחיון: אז קיבל אדוני 3 פעמים תשובה, ורוצה פעם רביעית יקבל פעם רביעית. הפעם 28 בדבר )לא ברור( על אופנו. במסגרת החקירה במשטרה, הנאשם לא קובע את 29 ההיקפים שלו. החקירה במשטרה יכולה להיות על דא ועל הא ועל דא ועל צא. 30 זה לא משנה. שם הוא נשאל שאלות ושם הוא ענה. וענה תשובות אמת. 31 במסגרת ההגנה בבית המשפט, אנחנו בכלל לא כפופים למה שנאמר בחקירה 32 במשטרה. אנחנו מנהלים את ההגנה על פי ראיית המחלוקת שקבעה התביעה. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1175 ככה מתנהל משפט פלילי. מכיוון שלצורך הגנת הנאשם, באישומים שהוא 1 נאשם, זה לא רלוונטי כמה הוא קיבל מההורים שלו, ואם הוא קיבל עד היום, 2 זה לא רלוונטי בכלל. 3 עו"ד שרגנהיים: )מדברים ביחד(. 4 עו"ד אוחיון: רגע, לא יכולה, אז אני אומר את זה בפעם החמישית – לא נעלה את נושא 5 קבלת הכספים מההורים שלו, שנמשכת עד היום הזה, אני מקבל את שכר 6 הטרחה שלי, בין היתר, מאמא שלו, אבל זה לא רלוונטי ולכן אנחנו לא נעלה 7 את זה. אין לזה רלוונטיות. 8 כב' הש' קובו: יפה. קיבלתי את הבהרת ההגנה. בכפוף להבהרה הזו אני מקבל את 9 ההתנגדות. 10 עו"ד שרגנהיים: אדוני, מה לגבי האמירה שהכספים הללו שימשו לצורך קניית תלושים? 11 )מדברים ביחד(. 12 כב' הש' קובו: אין את הביקורת של ההגנה. ההגנה לא טוענת את זה. 13 עו"ד אוחיון: תגידי לי, הוא צריך, 14 עו"ד שרגנהיים: בחקירות שלו זה קיים, זה ת"ווים אצל, 15 כב' הש' קובו: אבל ההגנה לא רשאית יותר להסתמך על זה. היא אמרה שהיא לא תטען את 16 זה, אז היא לא רשאית, נקודה. 17 עו"ד שרגנהיים: אז עברנו הלאה. מצוין. 18 כב' הש' קובו: זו הטענה של ההגנה, היא לא תטען. 19 עו"ד שרגנהיים: אוקי. כבר שמעת שאנחנו מגיעים לנושא הבא, אנחנו מגיעים לנושא של 20 תלושים. בואי תספרי מירב, בבקשה, על ההתנהלות של תווי קנייה שהתרחשה 21 בבית בזמן נישואיכם. כל פעם שראית שנגעת, שעסקת, שהיה חלק 22 מההתנהלות הכלכלית בבית בתווי קנייה, בואי תספרי בבקשה לבית המשפט. 23 העדה, גב' בן חמו: אני לא הייתי קוראת לזה התנהלות כלכלית. 24 עו"ד שרגנהיים: אז בואי תספרי לנו איך את כן קוראת לזה. 25 מר בן חמו: )לא ברור(. 26 עו"ד אוחיון: רק שנייה. אתה תשב פה ותשמע. 27 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד( שתגביר את הקול, הוא צודק. 28 העדה, גב' בן חמו: להגביר את הקול? 29 כב' הש' קובו: תגבירי את הקול. 30 העדה, גב' בן חמו: וואו. היו תלושים בבית. 31 עו"ד שרגנהיים: תספרי לנו בדיוק אילו תלושים, 32 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1176 עו"ד אוחיון: רגע, תני לה לענות אולי. את שואלת שאלה, היא מתחילה לענות, ואת סוגרת 1 לה את הפה. תני לה לענות. 2 כב' הש' קובו: בבקשה. 3 העדה, גב' בן חמו: היו תלושים בבית. השתמשתי בהם בעיקר לקנייה של מתנות ואקסטרות 4 ודברים כאלה, לפי בקשתו של יהודה בדרך כלל. 5 עו"ד שרגנהיים: איפה היו התלושים? 6 העדה, גב' בן חמו: בארון הבגדים שלנו. 7 עו"ד שרגנהיים: איפה בדיוק בתוך ארון הבגדים? 8 העדה, גב' בן חמו: מוצנע מתחת לבגדים. 9 ש: התלושים היו מוצנעים, 10 ת: מוצנע מתחת לבגדים בתוך הארון. 11 ש: אוקי. את רוצה לספר לנו איך הם היו מונחים שם, באיזה אופן, אולי היו 12 ארוזים באיזושהי צורה? 13 ת: לא תמיד הם היו ארוזים. היו שם. הם היו שם. 14 ש: אנחנו מדברים על כרטיסים? 15 ת: זה בא או בבודדים או בחבילות כאלה, שצריך לחתוך. 16 ש: חבילות נייר בהתחלה? 17 ת: לא חבילות נייר. 18 עו"ד אוחיון: לא להדריך. 19 עו"ד שרגנהיים: מה זה חבילות? מה זה נייר שצריך לחתוך? 20 עו"ד אוחיון: לא, את לא שמעת, לא להדריך. 21 עו"ד שרגנהיים: אני רוצה להבין. 22 העדה, גב' בן חמו: זה בד, אני לא אצליח להסביר את זה אפילו, במארזים, אפילו לא מארזים, 23 אני לא יודעת להסביר את זה. זה בא בחבילות שאתה תולש את התלוש. 24 עו"ד שרגנהיים: זה לא בפלסטיק? 25 העדה, גב' בן חמו: לא. 26 ש: זה בנייר? 27 ת: כן. 28 ש: אוקי. כמו פנקס צ'קים שאנחנו תולשים צ'קים? 29 ת: התלוש נייר. כן, בדיוק. כמו פנקס צ'קים. 30 ש: סליחה על ההדרכה, פשוט היה חשוב שנבין. אוקי, באיזה שלב זה היה בנייר. 31 ת: מה זה 'בנייר'? 32 עו"ד אוחיון: היא אמרה שיש )מדברים ביחד( אחר? 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1177 עו"ד שרגנהיים: )מדברים ביחד(. 1 עו"ד אוחיון: מה את עושה פה? )מדברים ביחד(. 2 כב' הש' קובו: שנייה. אני אסביר לעדה. 3 עו"ד שרגנהיים: התלושים או שהם היו, 4 כב' הש' קובו: שנייה. יש 2 סוגים של תלושים בעיקר. יש תלושים שהם בנייר, כמו פנקס 5 צ'קים, מה שאת מגדירה, ויש תלושים בכרטיס, נראים כמו כרטיס אשראי. 6 העדה, גב' בן חמו: לא, לא. 7 כב' הש' קובו: על מה את מדברת? 8 העדה, גב' בן חמו: על כמו פנקס צ'קים. 9 עו"ד שרגנהיים: אוקי. על איזו תקופה אנחנו מדברים? 10 העדה, גב' בן חמו: לא יודעת להגיד לך במדויק. שנים את רוצה? 11 עו"ד שרגנהיים: כן, פחות או יותר. 12 העדה, גב' בן חמו: כאילו, לתחום את זה בשנים? 13 ש: כן, פחות או יותר. 14 ת: מאיזו שנה עד איזו שנה? 15 ש: כן. 16 ת: לא, אני לא יכולה להגיד לך מאיזו שנה. אבל זה היה עד שהתגרשנו. אני לא 17 זוכרת מאיזו שנה. 18 ש: זה היה לאורך שנים? זה היה חד פעמי? 19 ת: לא, זה לא היה לאורך שנים. 20 ש: אוקי. 21 ת: זה היה לאורך תקופה, אבל אני לא יכולה להגיד לך, זה לא היה חד פעמי. אני 22 לא יכולה להגיד לך לאורך כמה שנים זה היה. 23 כב' הש' קובו: אז רק שאני אבין – עד מתי גרתם ביחד באותו בית? זאת אומרת, יש גירושים 24 אבל בדרך כלל יש תאריך שבני הזוג כבר לא גרים ביחד. פחות או יותר תני לנו 25 את לוח הזמנים. 26 העדה, גב' בן חמו: כן. 2013 ,רגע, אם אני לא טועה, לא, בעצם גרנו ביחד עד הבחירות, ורק אחרי 27 הבחירות הוא עזב. 28 כב' הש' קובו: שזה מתי? 29 העדה, גב' בן חמו: 2013 מתישהו. יוני 2013 ,אם אני לא טועה. 30 עו"ד שרגנהיים: אדוני, בחירות מוניציפליות הן בדרך כלל באוקטובר או נובמבר, הן אחרי 31 החגים. 32 העדה, גב' בן חמו: נובמבר, כן. נובמבר הבחירות, 2012 ,אם אני לא טועה, 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1178 כב' הש' קובו: לי אין מושג. 1 העדה, גב' בן חמו: אני בטוחה שאין לך מושג. זה ללכת ממש אחורה. לדעתי, יוני 2013 ,אני 2 מעריכה ככה כי התגרשנו בדצמבר 2014 ,אז זה נראה לי, כן, משהו כזה. 3 כב' הש' קובו: אז פחות או יותר עד יוני 13 הייתם ביחד? 4 העדה, גב' בן חמו: אם אני לא טועה. אם הבחירות היו, 5 עו"ד שרגנהיים: הבחירות היו בסוף שנת 2013 .6 העדה, גב' בן חמו: אז לא. 7 עו"ד שרגנהיים: הן היו באוקטובר או נובמבר 13 .8 כב' הש' קובו: שנייה, הנאשם יודע להגיד לנו? אולי הנאשם יודע להגיד לנו? 9 העדה, גב' בן חמו: אז אם תמקמו אותי עם הזמנים. 10 עו"ד אוחיון: )מדברים ביחד(. 11 מר בן חמו: נובמבר 13 .12 עו"ד אוחיון: )מדברים ביחד(. 13 העדה, גב' בן חמו: הבחירות היו נובמבר 13 ?אז יוני 2014 .14 עו"ד אוחיון: )לא ברור(. 15 כב' הש' קובו: אז יירשם שהנאשם אומר שהבחירות היו בנובמבר 13 .16 עו"ד אוחיון: 13 ,וגרו ביחד )מדברים ביחד(. 17 כב' הש' קובו: וגרו ביחד עד פברואר 14 .18 מר בן חמו: משהו, סדר גודל כזה. 19 העדה, גב' בן חמו: משהו כזה, כן. 20 כב' הש' קובו: אוקי. זאת אומרת, אחרי הבחירות? 21 העדה, גב' בן חמו: מה אחרי הבחירות? הוא עזב אחרי הבחירות. זה בוודאות, כן. 22 כב' הש' קובו: בסדר. פחות או יותר, כדי שתהיה לנו מסגרת זמנים. 23 עו"ד שרגנהיים: אוקי. בואי תספרי לנו איזה סוג של תווים היו בארון הבגדים. 24 העדה, גב' בן חמו: אני לא זוכרת את השם של התו, אבל זה היה תו בצבע כחול. זה מה שאני 25 זוכרת. 'רב תו', אם אני לא טועה. 26 עו"ד שרגנהיים: היו עוד סוגים של תווים שנתקלת בהם? 27 העדה, גב' בן חמו: לא. 28 עו"ד שרגנהיים: אדוני, אני אבקש לרענן את זיכרונה מהחקירה גם בעניין הזה. 29 עו"ד אוחיון: היא לא אמרה שהיא לא זוכרת. את יכולה להכריז עליה עדה עוינת. 30 כב' הש' קובו: אם היא מסרה משהו, 31 עו"ד אוחיון: לא, אבל לא לרענן אדוני, אין זכות לרענן. יכולה להכריז עליה עדה עוינת, אין 32 בעיה. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1179 עו"ד שרגנהיים: למה לא? לא צריך להכריז עדה עוינת כשהעדה לא בטוחה ולא זוכרת. 1 עו"ד אוחיון: אבל היא לא אמרה שהיא לא בטוחה. 2 עו"ד שרגנהיים: העדה מסרה עדות לפני 5 שנים, אדוני. 3 עו"ד אוחיון: אדוני, אני לא מבין מה הולך פה. אני יכול לעבוד עם כלים שאני יודע לעבוד 4 איתם, אדוני? בבקשה, אני מבקש מאדוני, יפסוק מה שהוא רוצה, רק שייתן 5 לי כלי עבודה שאני מכיר. 6 כב' הש' קובו: בבקשה. 7 עו"ד אוחיון: כלי העבודה שאני מכיר הם כאלה – אם העד אומר 'לא זוכר', יכול להיות 8 שנפתח )לא ברור(. אם הוא אומר משהו אחר, שאומרים שזה שונה ממה 9 שנאמר פה, יש כלים אחרים – אפשר להכריז עדה עוינת, אפשר לעשות, יש כלי 10 עבודה. אבל ככה סתם לפרוץ את החומה, אנחנו לא בשוק. 11 עו"ד שרגנהיים: לא מכריזים עדה עוינת סתם. גם להכרזת עדה עוינת יש תהליך. ראשית, 12 מרעננים את זיכרונו של העד מתוך החקירות ומאפשרים לו להיזכר. 13 עו"ד אוחיון: אני לא מכיר את ההליך הזה. 14 עו"ד שרגנהיים: מה זה 'לא מכיר'? 15 עו"ד אוחיון: אולי תפסיקי? )מדברים ביחד(. 16 כב' הש' קובו: רבותיי, בואו נעשה אחד אחד כי זה מאריך את הדיון. 17 עו"ד אוחיון: אז תפסיקי. אדוני, אם העד לא אומר 'אני לא זוכר', לא מרעננים זיכרונו. מה 18 שחברתי מתכוונת זה 'בוא נחזיר אותה למה שכתוב בהודעה', דרך אגב, זה לא 19 אומר שזה מה שהיא אמרה. אנחנו כבר היינו פה וראינו את ההפרשים 20 הגדולים בין ההודעה המוקלטת לבין מה שהם רושמים. פה אין הודעה 21 מוקלטת, אז אי אפשר לדעת אם זה בדיוק מה שהיא רשמה. אז לא מרעננים 22 זיכרונות ולא מאלצים עד לחזור על דברים שנכתב במשאל שאלות, אם הוא 23 אמר, כי אין פה הקלטה. קודם כל, אפשר לומר לו – 'תשמע, רשום כך ורשום 24 כך', אפשר להכריז עליה עדה עוינת, אפשר לחקור אותה שתי וערב. הכל אפשר 25 לעשות. אבל בבקשה לפי הספר. אני לא יודע לעבוד אחרת. 26 כב' הש' קובו: אני אאפשר להציג לעדה את הקטע הרלוונטי. אני אסביר לעדה – כמובן, זה 27 שדברים נרשמו זה לא אומר שבדיוק זה מה שאמרת במשטרה, ובוודאי זה לא 28 אומר שזה מה שאת חייבת לומר כרגע. תקראי בלב ותגידי לנו מה את זוכרת 29 היום. 30 עו"ד שרגנהיים: אני מפנה את העדה, לטובת חברי, לעדות הראשונה שלה ב-17 למרץ 2015 ,31 לפני 5 שנים, שורה 90 .בשורה 90 ,בסדר?, עד סוף התשובה שלך. זו השאלה. 32 בשורה 90 זו התשובה. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1180 העדה, גב' בן חמו: אוקי. 1 עו"ד שרגנהיים: ותקראי אותה עד הסוף. 2 העדה, גב' בן חמו: כן. 3 עו"ד שרגנהיים: אוקי? יש פה אזכור של יותר מאשר רב תו, בואי תגידי מה דעתך. 4 העדה, גב' בן חמו: היו יינות ביתן, אבל זה היה משהו חד פעמי. 5 כב' הש' קובו: עוד פעם תחזרי על המשפט, לא הבנתי. 6 העדה, גב' בן חמו: היו תווים גם של יינות ביתן, אבל זה היה חד פעמי. זה לא היה, 7 עו"ד שרגנהיים: המסה. 8 העדה, גב' בן חמו: המסה, כן. 9 עו"ד שרגנהיים: אוקי. ורוב התווים היו סוג של? 10 העדה, גב' בן חמו: עוד פעם, אני לא זוכרת את השם. אני זוכרת שהם היו תווים כחולים. 11 עו"ד שרגנהיים: אוקי. ובואי תספרי לנו אילו סכומים של תווים היו, ואם יש איזושהי תקופה 12 ספציפית שאז מגיעה, מה שקראת, המסה. 13 עו"ד אוחיון: בבקשה אדוני, אני מתנגד לשאלות האלה. זה ממש, 'אם הייתה תקופה', ממש 14 זה לשים לה דברים בפה. אפשר לשאול שאלה פתוחה, אפשר לבקש את האמת 15 בלי לשים לה דברים בפה. 16 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד(. 17 עו"ד אוחיון: וכבר ענתה כמה פעמים, ויכולה לשאול אותה עוד פעם אחת, אבל בשאלה 18 פתוחה. 19 כב' הש' קובו: אוקי. 20 עו"ד שרגנהיים: באיזו תקופה היו תווים? לא בשנים, תקופה בשנה. 21 העדה, גב' בן חמו: בדרך כלל בראש השנה ובפסח. 22 עו"ד שרגנהיים: אוקי. ועל איזו כמות תווים אנחנו מדברים? 23 העדה, גב' בן חמו: אני לא יכולה להגיד לך כמות מדויקת. בהתחלה זה היה מאות, לא סכומים 24 גדולים. 25 כב' הש' קובו: מאות שקלים הכוונה? 26 העדה, גב' בן חמו: כן. ולקראת הסוף זה היה יכול להיות באלפים, אבל אני לא יכולה להגיד לך 27 בדיוק כמה. אני לא ישבתי וספרתי את זה אף פעם. 28 עו"ד שרגנהיים: והתחלת להגיד לנו קודם שאת עשית שימוש בתווים הללו, נכון? 29 העדה, גב' בן חמו: כן. 30 עו"ד שרגנהיים: לבקשתו של יהודה את אמרת. )מדברים ביחד( למה? לאיזה שימוש? 31 העדה, גב' בן חמו: בדרך כלל לכל מיני אירועים מיוחדים שקשורים בעבודה. ימי הולדת של 32 הצוות, אירועים, בר מצווה, בת מצווה, ברית, בריתה, דברים כאלה. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1181 עו"ד שרגנהיים: אוקי. מה לגבי קניות? 1 העדה, גב' בן חמו: אילו קניות? 2 כב' הש' קובו: רגע. רק שאני אבין – כל האירועים האלה אלה אירועים שקשורים במה? 3 העדה, גב' בן חמו: בדרך כלל לעבודה. 4 כב' הש' קובו: אוקי. 5 עו"ד שרגנהיים: בדרך כלל, כי יש גם חריגים לכך? 6 העדה, גב' בן חמו: לפי מה שאני זוכרת, זה היה קשור לעבודה. 7 עו"ד שרגנהיים: אוקי, ולגבי קניות? 8 העדה, גב' בן חמו: אילו קניות? 9 ש: קניות סופר אני מתכוונת. 10 ת: לא, לא השתמשתי הרבה, ממש מאוד מאוד מינורי. התווים האלה מוגבלים 11 לרשתות מסוימות, ולא הרשתות שהייתי נוהגת לעשות, 12 ש: לא הרשתות המועדפות עלייך. 13 ת: כן. זה נשמע לא טוב איך שאת אומרת את זה. 14 ש: למה? כל אחד יכול לבחור את הרשת שמועדפת עליו לקניות. זה דווקא 15 לגיטימי לחלוטין. אוקי. מנין הגיעו התלושים לבית? את קנית אותם? 16 ת: לא. 17 ש: לא. אז מנין הגיעו התלושים לבית? 18 ת: יהודה הביא אותם. 19 ש: אוקי. את יודעת מה מקור התלושים? 20 ת: לא. 21 ש: רק צריך להגיד את זה בקול כדי שזה ייתפס בהקלטה. 22 ת: לא, אני לא יודעת מה מקור התלושים. 23 ש: בדיוק. תודה רבה. אוקי, אני עוברת לנושא הבא, בסדר? מי זה רפי כחלון? 24 ת: רפי חבר שלנו. כשהיינו נשואים הוא היה חבר שלנו. 25 ש: כמה שנים החברות? 26 ת: נועה, לדעתי, הייתה בת 3 או 4 .27 ש: ואמרנו שנועה היום בת? 28 29 .24 :ת ש: אנחנו מדברים על מעל 20 שנה? 30 ת: בהנחה שהם חברים גם היום, כן. אני לא בקשר עם רפי היום. 31 כב' הש' קובו: עד המועד שנפרדתם? 32 העדה, גב' בן חמו: כן, עד המועד שנפרדנו, כן. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1182 עו"ד שרגנהיים: אוקי. אז אמרת קודם 'חבר שלנו'. אז בואי תדייקי לנו מה זה אומר. 1 העדה, גב' בן חמו: חבר. 2 עו"ד שרגנהיים: קודם כל, מה זה 'שלנו'? 3 העדה, גב' בן חמו: שלי ושל יהודה ושל המשפחות. 4 עו"ד שרגנהיים: חבר משפחה גם? 5 העדה, גב' בן חמו: כן. 6 ש: אוקי, אבל לאחר )מדברים ביחד(? 7 ת: המשפחה המצומצמת. זאת אומרת, יהודה, הילדים ואני, והוא ומיכל 8 והילדים. 9 ש: והוא והילדים שלהם. אוקי. ובעצם, לאחר הגירושים, איזו חברות נותרה, אם 10 נותרה? 11 ת: ביני לבינם? לא נותרה חברות, אנחנו לא בקשר. 12 ש: אוקי. ובין יהודה ובינם? 13 ת: אין לי מושג. 14 ש: את לא יודעת על המשך חברות לאחר הגירושים? 15 ת: כן, סליחה. כן. 16 ש: אז, 17 ת: הם ממשיכים להיות חברים. 18 ש: הם ממשיכים להיות חברים, הכוונה לנאשם ורפי כחלון? 19 עו"ד אוחיון: מאיפה היא יודעת? סליחה, 20 כב' הש' קובו: זהו, תסבירי. 21 עו"ד שרגנהיים: בבקשה, מאיפה את יודעת? היא גרושתו, אבל בסדר. 22 עו"ד אוחיון: אז מה )מדברים ביחד(. 23 העדה, גב' בן חמו: אוקי, אז רגע, אני אדייק. אני גם הייתי בקשר עם רפי אחרי הגירושים. 24 עו"ד שרגנהיים: אוקי. 25 העדה, גב' בן חמו: עם רפי. לא, בעצם גם עם מיכל. דקה, תני לי להתאפס. 26 עו"ד שרגנהיים: בבקשה. אז קחי את הזמן רגע. 27 העדה, גב' בן חמו: אחרי הגירושים עוד אני הייתי בקשר עם רפי ומיכל, ויהודה היה בקשר איתם 28 גם. 29 עו"ד שרגנהיים: ואיך את יודעת על הקשר של יהודה איתם, שנותרה חברות? 30 העדה, גב' בן חמו: אני יודעת. 31 עו"ד שרגנהיים: בואי תנסי להסביר איך את יודעת. 32 העדה, גב' בן חמו: אם אני בקשר עם רפי ומיכל, אז אני יודעת שהוא בקשר, משיחות שלנו. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1183 עו"ד אוחיון: אז אולי שתגיד עד מתי – עד מתי היא הייתה בקשר עם רפי ומיכל? 1 העדה, גב' בן חמו: לענות? 2 עו"ד שרגנהיים: כן. 3 עו"ד אוחיון: שנדע )מדברים ביחד(. 4 העדה, גב' בן חמו: אני הייתי בקשר עם רפי ומיכל, לדעתי, עד המעצר, אם אני זוכרת נכון. 5 עו"ד שרגנהיים: אוקי. תודה רבה. עכשיו, בואי תספרי לנו קצת על מערכת היחסים. איך הייתה 6 מערכת היחסים עם רפי, או עם משפחתו, ומשפחתכם, עוד בתקופת 7 הנישואים? מה זה אומר 'חבר משפחה'? איך אנחנו מפרשים את זה בחיי היום 8 יום, בסדר? 9 העדה, גב' בן חמו: בילויים, חופשות, אירועים חשובים בחיים, בר מצווה, זהו. 10 עו"ד שרגנהיים: יש גם משהו שהוא יום יומי בחברות הזו? 11 העדה, גב' בן חמו: לא. לא זוכרת. מה זה 'יום יומי'? 12 עו"ד שרגנהיים: כל דבר שאנחנו עושים ביום יום – שיחות טלפון, ארוחות, עבודה, חדר כושר, 13 שיחה לפני השינה, ארוחות שישי כל סוף שבוע. לא יודע. יום יום. 14 העדה, גב' בן חמו: לא, אולי מיכל. לא עם רפי. לא יודעת, לא זוכרת. 15 עו"ד שרגנהיים: אוקי. אני אדייק – לא מערכת היחסים שלך. אני מתכוונת למערכת היחסים 16 של יהודה עם רפי. הייתה כזו שהייתה יום יומית? 17 העדה, גב' בן חמו: אני מניחה, הם היו חברים מאוד טובים. 18 עו"ד אוחיון: אני מבקש שהעדה, 19 העדה, גב' בן חמו: אני לא יכולה להגיד שהם דיברו יום יום, כי אני לא הייתי שם לשמוע שהם 20 דיברו יום יום, אבל הם היו חברים ממש טובים. 21 עו"ד שרגנהיים: אוקי. על מה כן ידעת? לא ידעת אם הם מדברים כל יום. מה כן ידעת? 22 העדה, גב' בן חמו: מה כן ידעתי? הם היו מתאמנים ביחד, הם היו שותים קפה ביחד. 23 עו"ד שרגנהיים: איפה הם היו מתאמנים ביחד? 24 העדה, גב' בן חמו: בקאנטרי, במכון כושר, 25 עו"ד שרגנהיים: במכון כושר. 26 עו"ד אוחיון: אולי זה יחסוך שאלות, שנייה אחת, אולי עדים נוספים. אנחנו לא מכחישים 27 שהיו יחסי חברות בין הנאשם לבין רפי כחלון. לא הכחשנו את זה אף פעם, לא 28 במסגרת החקירה ולא פה. אז חבל שכל עד יחזור על דברים. אם זה עוזר 29 לחברתי, אם היא רוצה להמשיך לשאול שאלות, שתשאל. 30 עו"ד שרגנהיים: קודם כל, אני מסיימת עם השאלות, אבל אדוני, גם לעניין מה הוא חבר עולות 31 פה שאלות. 32 עו"ד אוחיון: )מדברים ביחד( חשבתי, טוב. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1184 עו"ד שרגנהיים: ועדיין יש מחלוקת, ולכן, ככל שאנחנו יכולים לקבל אינפורמציה מעדים לגבי 1 מהות החברות, אני חושבת שזה חשוב. 2 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד( אוקי. 3 עו"ד שרגנהיים: אז ברשותכם אני אמשיך. אמרת שהם היו שותים קפה? 4 העדה, גב' בן חמו: לפי מה שאני זוכרת, אחרי האימון הם תמיד היו שותים, אוכלים, וכל אחד 5 ממשיך לדרכו. 6 עו"ד אוחיון: היא הייתה שם? העדה הייתה שם? 7 העדה, גב' בן חמו: לא, לא הייתי שם. 8 עו"ד אוחיון: אז אדוני, רואה לאיפה אנחנו מגיעים. אז היא שמעה. זה לא מוכחש. למה 9 חברתי מתנהלת בצורה לא מקצועית? לא מוכחש, ממשיכים הלאה. 10 כב' הש' קובו: בואו נמשיך. באמת לא מוכחש. 11 עו"ד אוחיון: קפה, איזו עוגה, לאיפה היא הגיעה? 12 עו"ד שרגנהיים: בואי תספרי רק מה הייתה, ככל שהייתה מעורבות של רפי כחלון בנוגע לבית 13 בהר כרכום, בית שלך ושל הנאשם. 14 עו"ד אוחיון: איך זה קשור לכתב האישום, אדוני? חברות רצית? 15 עו"ד שרגנהיים: טוב. קשור לאופן החברות, אדוני. 16 עו"ד אוחיון: אבל אמרתי שהם היו חברים. 17 עו"ד שרגנהיים: אבל זה לא מסביר עד כמה. זה שחברי אומר שהם היו חברים לא מסביר עד 18 כמה. הדבר הזה קריטי לכתב האישום, בוודאי לאישום 3 .19 עו"ד אוחיון: טוב. 20 כב' הש' קובו: אוקי. מאפשר, כן. 21 עו"ד אוחיון: אני מאוד מקווה שגם ככה תתנהלי בהמשך, יש לנו סיכוי הרבה יותר טוב 22 בתיק. 23 עו"ד שרגנהיים: יופי, אז אני אמשיך. 24 כב' הש' קובו: כן, בבקשה. 25 עו"ד שרגנהיים: הבית בהר כרכום? היה לך ולנאשם, קניתם בית בהר כרכום, נכון? 26 מר נולן: סליחה, לא הקליט. 27 עו"ד שרגנהיים: לא הקליט? 28 עו"ד אוחיון: כי זה לא רלוונטי. 29 עו"ד שרגנהיים: צריך להגיד 'כן', זה מה שהתכוונת? אוקי. לך ולנאשם בניתם בשלב מסוים 30 בנישואים בית בהר כרכום. 31 העדה, גב' בן חמו: כן. 32 עו"ד שרגנהיים: בואי תספרי לנו איך נולדה העסקה הזו. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1185 העדה, גב' בן חמו: אני ויהודה חשבנו לעבור, לשפר את תנאי הדיור שלנו ולעבור למשהו יותר 1 גדול. זהו. ואז, באיזשהו שלב, רפי הציע לנו להיכנס במקומו, אני חושבת שרפי 2 הציע לנו, אני לא זוכרת בדיוק את הנסיבות המדויקות. איכשהו נכנסנו, הם 3 עשו עסקה בהר כרכום כמה שותפים ואנחנו נכנסנו על החלק של רפי, על 4 המשבצת של רפי. 5 עו"ד שרגנהיים: אוקי. והיה תהליך של בניית הבית? 6 העדה, גב' בן חמו: כן. 7 עו"ד שרגנהיים: ומי היה עסוק בתהליך בניית הבית? מי עסק בכך? 8 העדה, גב' בן חמו: מי ניהל את זה? 9 ש: מי ניהל את זה? 10 ת: אני או יהודה ניהלנו את זה, את מתכוונת? אני ניהלתי את זה. יהודה לא 11 התעסק, כמעט ולא התעסק. 12 ש: את ניהלת. יהודה לא התעסק עם בניית הבית? 13 ת: לא. 14 ש: לא. והיה מישהו שסייע בידיך בתהליך ניהול בניית הבית? 15 ת: כן. השלבים הראשונים לא היה הרבה מה לעשות, כי זו הייתה מין עסקה כזו 16 שהם כבר קבעו את הקבלנים הראשונים, ואחר כך כשנכנסנו לתוך הפנים של 17 הבית, אז כל אחד עשה את זה לבד. ורפי עזר לי, רפי עזר לי לסגור עסקאות 18 ולהתקדם. הייתי לבד, הייתי אישה לבד. 19 ש: אז את תפקיד הגבר בתוך עסקת בניית הבית שיחק רפי? 20 ת: כן. תמך בי, עזר לי בתור חבר. 21 ש: אוקי, ויהודה פחות. ויהודה לא עסק בזה? 22 ת: לא. 23 ש: אוקי. היה לכם עסקת נדל"ן נוספת בהוד השרון, נכון? 24 ת: עסקת נדל"ן? זה היה ניצוץ, זה לא הגיע לנדל"ן לדעתי. 25 ש: בואי תספרי לנו על הניצוץ הזה. 26 ת: כלום. קבוצת רכישה שהתגבשה לקנות מגרש, וכנראה שהייתה עתיד, אני לא 27 יודעת פרטים מדויקים. רפי הציע לנו להיכנס ונכנסנו. 28 ש: ומה קרה עם זה? כי את אומרת 'היה ניצוץ, עוד לא הייתה עסקה', אז בואי 29 תספרי לנו. 30 ת: לא היה כלום בסוף. זה לא התגבש לשום דבר עד הגירושים. התגרשנו, רפי 31 לקח את החלק שלו בחזרה. לא את החלק שלו, אני אדייק – רפי לקח את 32 החלק שלנו ויצאנו מהעסקה. 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1186 ש: זאת אומרת, הוא הציע לכם להיכנס לעסקה, ואחר כך כשהתגרשתם וזה כבר 1 לא היה רלוונטי הוא, 2 ת: הוא לקח את זה על עצמו. 3 ש: הוא לקח את זה בחזרה. 4 ת: כן. 5 ש: תודה רבה, אני סיימתי. 6 כב' הש' קובו: תודה. חקירה נגדית? 7 8 ע.ת/37 בן חמו, לאחר שהוזהרה כחוק, משיבה בחקירה נגדית לעורך הדין אוחיון: 9 10 עו"ד אוחיון: לא הרבה שאלות, מירב. 11 כב' הש' קובו: אני מזכיר שב-00:131 אנחנו יוצאים להפסקה, זה עוד חצי שעה. אבל איך 12 שרוצים, אפשר יהיה להמשיך. 13 עו"ד אוחיון: ב-00:13 יוצאים להפסקה? 14 כב' הש' קובו: ב-00:11 .15 עו"ד אוחיון: כי עד 00:13 אפשר לסיים את כל העדים. 16 כב' הש' קובו: 00:11 ,אבל אפשר יהיה )מדברים ביחד(. 17 עו"ד אוחיון: 00:11 .לא, בסדר גמור, אנחנו אולי נצא קודם. 18 עו"ד שרגנהיים: רגע, אולי שנייה אני כן אגיד – יש לי עדה שמזומנת לעוד שעה, ואני הבנתי 19 שאדוני מסיים בשעה 00:14 .אז אם אפשר, 20 כב' הש' קובו: )מדברים ביחד(. 21 עו"ד שרגנהיים: נכון, אז אם אפשר שחברי יאריך. 22 עו"ד אוחיון: תקדימי אותה. למתי זימנת אותה? 23 עו"ד שרגנהיים: לאחרי ההפסקה. 24 עו"ד אוחיון: בסדר גמור. אנחנו נסיים עד אז. 25 עו"ד שרגנהיים: אנחנו נסיים? מצוין, תודה רבה. 26 עו"ד אוחיון: אנחנו נשתדל גם לסיים עם העדה הבאה. תראי, מירב, יש לי רק כמה הבהרות 27 אלייך – הגירושים שלך ושל יהודה, בלי להיכנס לפרטים, לא היו הכי נעימים. 28 בלי להיכנס לא להאשמות, חלילה, ולא לפרטים. רק תגידי במילים, כי לא 29 שומעים. 30 העדה, גב' בן חמו: כן, נכון. 31 עו"ד אוחיון: ומטבע הדברים, בלי שאני מאשים אותך במשהו, היית מאוד טעונה על יהודה, 32 בגלל כל מיני הקשרים שקשורים בגירושים, בלי לפרט, נכון? 33 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1187 העדה, גב' בן חמו: אוקי. 1 כב' הש' קובו: תעני במילים רק. 2 העדה, גב' בן חמו: כן. מן הסתם. 3 עו"ד אוחיון: ואני אומר, מירב, שהייתה חבורה שניצלה ניצול ציני את התחושות שלך, שאני 4 יכול להבין אותן, של אישה שמתגרשת, והם ביקשו את רעתו של יהודה בגלל 5 כל מיני אינטרסים שלהם. והם ניסו לשתף אותך במהלך הזה, ואת היית עדה 6 לכך שהם יושבים ורוקמים תוכניות נגד יהודה. אני לא מדבר עלייך. אני מדבר 7 על רונית ודאי, חזי ברזני, דני הרוש ועירית מרק. תספרי לבית המשפט אם זה 8 נכון מה שאני אומר. בבקשה. 9 העדה, גב' בן חמו: מה נכון? שהייתי עדה? 10 עו"ד אוחיון: שהיית עדה לניסיונות שלהם לשבת ביחד ולטכס עצה איך לפגוע ביהודה. 11 העדה, גב' בן חמו: אני לא הייתי עדה למפגשים כאלה אם היו. 12 ש: את לא היית חלק מהם? 13 ת: לא. 14 ש: לא זה מה שאנחנו יודעים, אבל אני לא אקשה עלייך. תודה רבה. 15 כב' הש' קובו: תודה. חוזרת? לא? תודה. 16 17 18 19 >#8#< החלטה 20 21 אני פוסק לטובת העדה הוצאות בסך של 200 ש"ח. 22 23 ניתנה והודעה היום כ' אייר תש"פ, 2020/05/14 במעמד הנוכחים. 24 25 26 >#9#< עמי קובו, שופט 27 28 29 30 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18-02-36489 מדינת ישראל נ' בן חמו 14 מאי 2020 1188 כב' הש' קובו: )לא ברור( את הפרטים למזכירות. תודה. יפה, זה היה קצר. אנחנו עוצרים את 1 ההקלטה. 2 )הפסקה בהקלטה( 3 כב' הש' קובו: צהריים טובים, רבותיי. רבותיי בקהל, מסכות. הנחיות משרד הבריאות. כן, 4 מה שם העדה שלנו? 5 עו"ד שרגנהיים: ענת צ'רבינסקי, אדוני. מספר 67 ברשימה. 6 כב' הש' קובו: כן, עדת תביעה מספר 67 ,גברת ענת צ'רבינסקי. כן, מוזהרת לומר את האמת, 7 אחרי צפויה לעונשים שקבועים בחוק. בבקשה, חקירה ראשית.

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות