ההסכמים הקואליציוניים בין ראש העירייה, רפי סער לאורן כהן, יובל לוי, עילאי הרסגור הנדין ועדי סקופ נחשפים במלואם לראשונה באתר השרון פוסט

ההסכמים הקואליציוניים נחשפים לראשונה באתר 

מאת: אירית מרק

ביום שלישי הקרוב יאושרו הסגנים: ראש העיר, רפי סער, יביא לאישור מועצת העיר בישיבתה מיוחדת שתקבע את חלוקת
סגני ראש העיריה לפי הפירוט כדלקמן:
דני הרוש מסיעת "דרך חדשה" – סגן ראש העירייה בשכר.
עו"ד איתן צנעני מסיעת "תנופה" – סגן ראש העירייה, בשכר או ללא שכר בהתאם
להחלטתו, כפי שתהא מעת לעת.
עילאי הרסגור-הנדין מסיעת "מרצ כפר סבא" – סגן ראש העירייה בשכר ברוטציה,
לתקופה של 30 חודשים ממועד אישור מועצת העיר.
אורן כהן מסיעת "הליכוד" – סגן ראש העיר בשכר ברוטציה, בקדנציה השניה שתחל
מהחודש ה- 31 ממועד אישור מועצת העיר למינויי הסגנים ועד לתום הקדנציה של מועצת
העיר הנוכחית.
מינוי מ"מ ראש העירייה ימונה בשנתיים הראשונות לקואליציה ממועד אישור מועצת
העיר, עו"ד איתן צנעני. בתום השנתיים ימונה דני הרוש למ"מ ראש העירייה עד לתום
כהונתו של המועצה.

ביום חמישי ושישי חתמו הסגנים, יובל לוי ועדי סקופ על ההסכמים המלאים שיובאו לאישור מועצת העיר ביום שלישי הקרוב.

 

הסכם קואליציוני בין רפי סער וסיעת "הרשימה שלנו" בראשות עדי לוי סקופ 

 

נציגת סיעת הרשימה שלנו, עדי לוי סקופ, תחזיק את תיק התרבות ותשמש כיו"ר ועדת
תרבות עירונית. עדי לוי סקופ, תמונה ליו"ר מועצת נשים עירונית. תינתן נציגות לנציגי סיעת הרשימה שלנו בדירקטוריון החברה הכלכלית ובאחד מהדירקטוריונים של החברות הבאות: מפעל המים/חברת ספיר.

 

ההסכם הקואליציוני בין רפי סער לעו"ד איתן צנעני

צנעני ימונה לסגן בתואר ויוכל לקבל שכר אם ירצה בהמשך. בנוסף ימונה למ"מ ראש העיר בחצי קדנציה ראשונה.

צנעני יקבל תיק שירות לתושב ויהיה אחראי על המוקד העירוני, פרויקטים לשירות חדשני ואחריות על תהליכי עבודה. בנוסף, הסיעה תהיה אחראית על תיק שכונות שיעסוק בכל ענייני השכונות בכפר סבא להוציא השכונות הירוקות. הסיעה תהיה אחראית על החינוך הדתי והחרדי ותפעל להסדרת מכרז למנהל מחלקה בנושא. בנוסף, הסיעה תקבל אחריות על המחלקה למורשת ישראל. נציג הסיעה ישמש כחבר הנהלה ויו"רועדת ערר במפעל המים. איתן צנעני יהיה אחראי על כל תחום הדת, הסיעה תהיה אחראית על המועצה הדתית, תקבל תפקיד ראשות המועצה הדתית פלוס שני נציגים, בנוסף, נציג הסיעה יקבל תפקיד יו"ר ועדת הנחות בארנונה. יו"ר ועדת שמות. עידוד וקליטת עולים מצרפת, כולל תקציב לנושא.

הסיעה תקבל נציגויות בוועדות השונות ובדירקטוריונים. לסיעה תהיה חופש הצבעה בענייני דת ומצפון, העירייה תפעל לבחירת רב ראשי לעיר אשר יקבע בהסכמה עם סיעת תנופה בראשות צנעני. ראש העירייה יפעל על פי ההסכם הקואליציוני, לבניית בית כנסת תורה ומדע, ובתי כנסת בשכונות הירוקות ובשכונת הדרים.

 

הסכם קואליציוני בין רפי סער לבין סיעת "תפו"ח" בראשות אהוד יובל לוי 

נציג/ת סיעת תפו"ח יכהן כנציג במועצת חינוך וכן כחבר בוועדת החינוך. נציג/ת סיעת תפו"ח, עו"ד אהוד יובל לוי, יהיה חבר בוועדת המשנה לתכנון ובניה, כנציג הקואליציה וממלא מקום היו"ר ויקדם פעילות בוועדה המחוזית.

ראש העיר ועו"ד אהוד יובל לוי יפעלו להקמת קרן לפיתוח כפר סבא. אהוד יובל לוי ימונה ליו"ר הקרן ובמסגרתה ימונה גם כיו"ר מינהלת אזורי התעסוקה בעיר. נציג סיעת תפו"ח ימונה לחברות בוועד ההנהלה המצומצם של אגודת מפעל המים וישמש
כמ"מ יו"ר מפעל המים בפועל. יובל לוי, ימונה כמנהל הועדה להקמת מכללה אקדמית בכפר
סבא.

נציג סיעת תפו"ח, ממה אברהם שיינפין, ימונה כיו"ר מינהלת גמלאים ואזרחים ותיקים
וניצולי שואה בכפר סבא, ראש העיר רפי סער, יפעל להקמת המנהלת בתוך 3 חודשים
מיום חתימה על הסכם זה, המנהלת תתוקצב בהתאם לצרכיה ופעילותה.
סיעת תפו"ח תמנה 2 נציגים מטעמה בוועדה לקליטת עליה.
נציג סיעת תפו"ח יהיה שותף לוועדה לקידום הצעירים בכפר סבא, שהינה באחריות נציג
סיעת מרצ.
נציג סיעת תפו"ח, אברהם ממה שיינפין ימונה לעמוד בראש הקתדרה החדשה כפר סבא.
הקתדרה תתוקצב בהתאם לצרכי הקתדרה והרחבת פעילותה בתמיכתו של ראש העיר רפי
סער.
לסיעת תפו"ח יהיה נציג חבר/ה במועצה הדתית.
יו"ר סיעת תפו"ח, עו"ד אהוד יובל לוי, יכהן כחבר בפורום סגני ראש העיר, ראשי סיעות
וועדת הנהלה של העיר.

 

הסכם קואליציוני בין רפי סער לבין סיעת "מרצ כפר סבא" בראשות עילאי הרסגור-הנדין 

 

נציג סיעת מרצ, עילאי הרסגור-הנדין, יקבל תפקיד של סגן ראש העיר בשכר. מתוך רצון
להרחבת הקואליציה, כהונתו תהיה ברוטציה. לצורך ביצוע תפקידו יוקצו תקנים למזכיר/ה מבין עובדי העירייה
ועוזר/ת אישי/ת במשרת אמון.
סיעת מרצ תקבל לאחריותה את תיק התחבורה, שיעסוק בכל ענייני התחבורה בכפר סבא,
ובכללם שבילי אופניים והסעות תלמידים, והוועדות הקשורות בו )תנועה ובטיחות בדרכים(.
תוקם ועדת תחבורה עירונית שתשלב אחת או יותר מהוועדות, בכפוף להוראות החוק. פרט
ליו"ר הועדה, ימונה לוועדה נציג ציבור בהמלצת סיעת מרצ.
סיעת מרצ תקבל לאחריותה את תפקיד יו"ר הוועדה לשיווין השוויון המגדרי ויינתן
תקציב לשם פעילותה.
סיעת מרצ תקבל לאחריותה את ניהול הועדה לקידום הצעירים בכפר סבא. ונציג סיעת
תפוח תהיה שותפה לוועדה זו.
סיעת מרצ תקבל לאחריותה את תיק הנגישות וועדת הנגישות לאנשים עם מוגבלויות.
סיעת מרצ תקבל לאחריותה את תיק הקיימות והחדשנות.
סיעת מרצ תקבל לאחריותה את ראשות ועדת איכות הסביבה.
נציג סיעת מרצ יקבל מ"מ של אחד מהדירקטוריונים המשמעותיים. הדירקטוריון יקבע ע"י
ראש העיר בהתאם לאילוצים.
סיעת מרצ תקבל לאחריותה את תיק קשרי חוץ וועדת קשרי החוץ וערי תאום.
התיקים באחריות נציגי סיעת מרצ יהיו בסמכותם הבלעדית, בכפוף להוראות כל דין, והם
אלה שיעצבו ויאשרו את תוכנית העבודה והצעת התקציב בתחומי אחריותם בכפוף למנכ"ל
וגזבר העירייה. עובדי העירייה האמונים על ביצוע המדיניות ידווחו למחזיקי התיקים ויבצעו
את המדיניות לפי החלטותיהם. לא ינתנו הוראות בנושאי מדיניות לעובדי העירייה ללא
הסכמתם של מחזיקי התיקים, או יו"ר סיעת מרצ בהיעדרם.
תינתן נציגות לנציגי סיעת מרצ בוועדות העירייה והמועצה על פי מפתח סיעתי )לפי מס'
המנדטים של מרצ במועצה( על פי מה שיקבע בהסכמה ובהתחשב באילוצי קואליציה. סיעת
מרצ תקבל נציגות בוועדת החינוך ובמועצת החינוך לכשתמוסד.
נציג סיעת מרצ, עילאי הרסגור-הנדין, יקבל תפקיד של מ"מ יו"ר ועדת מכרזים ויו"ר ועדת
כספים.
תינתן נציגות לנציגי סיעת מרצ בדירקטוריונים של החברות הבאות: החברה הכלכלית,
החברה לתרבות ופנאי, חברת ספיר, מפעל המים ופלגי שרון.
סיעת מרצ תקבל את תפקיד מ"מ ויו"ר דירקטוריון חברת גלי השרון באופן הבא: בתקופה
בה עילאי הרסגור-הנדין ישמש כסגן ראש עיר, ישמש אורן כהן בתפקיד יו"ר חברת גלי
השרון ונציגת מרצ, פליאה קטנר, תשמש כמ"מ יו"ר הדירקטוריון. במועד הרוטציה בתפקידי
הסגן, יוחלפו התפקידים גם בחברת גלי השרון, קרי, בתקופה שבה אורן כהן ישמש כסגן
ראש עיר, ימונה אורן כהן כמ"מ יו"ר הדירקטוריון ונציגת מרצ, פליאה קטנר כיו"ר
הדירקטוריון. סיעת מרצ תקבל שני מקומות במועצה הדתית. יתאפשר לסיעת מרצ חופש הצבעה בנושאי דת ומצפון. במקרים ייחודיים, בהתאם לשיקול דעתו של ראש העיר, יובא הנושא לפורום סגנים.

 

הסכם קואליציוני בין: רפי סער לבין: סיעת "הליכוד" בראשות אורן כהן 

 

נציג סיעת הליכוד, אורן כהן, יקבל תפקיד של סגן ראש העיר בשכר. מתוך רצון להרחבת
הקואליציה, כהונתו תהיה ברוטציה, במחצית השניה של הקדנציה, מיד עם מועד סיומו של
עילאי הרסגור-הנדין בתפקיד הסגן. לצורך ביצוע תפקידו יוקצו תקנים למזכיר/ה מבין עובדי
העירייה ועוזר/ת אישי/ת במשרת אמון.
סיעת הליכוד תקבל לאחריותה את תיק קליטה ועליה, שיעסוק בכל ענייני קליטת עולים
לעיר.
סיעת מרצ תקבל את תפקיד מ"מ ויו"ר דירקטוריון חברת גלי השרון באופן הבא: בתקופה
בה עילאי הרסגור-הנדין ישמש כסגן ראש עיר, ישמש אורן כהן בתפקיד יו"ר חברת גלי
השרון ונציגת מרצ, פליאה קטנר, תשמש כמ"מ יו"ר הדירקטוריון. במועד הרוטציה בתפקידי
הסגן, יוחלפו התפקידים גם בחברת גלי השרון, קרי, בתקופה שבה אורן כהן ישמש כסגן
ראש עיר, ימונה אורן כהן כמ"מ יו"ר הדירקטוריון ונציגת מרצ, פליאה קטנר כיו"ר
הדירקטוריון.
סיעת הליכוד תקבל נציגות בחברה לתרבות ופנאי.
נציג סיעת הליכוד, אורן כהן, ימונה כחבר מועצה בחברה הכלכלית.
נציג סיעת הליכוד ימונה בוועדת הכספים.
נציג סיעת הליכוד, מר אורן כהן, ונציג סיעת דרך חדשה מר דני הרוש יקבלו לאחריותם את
תיק הספורט וראשות ועדת הספורט ברוטציה, באופן הבא: בתקופה בה אורן כהן לא
ישמש בתפקיד סגן ראש עיר, הוא ישמש כיו"ר וועדת הספורט ודני הרוש יחזיק את תיק
הספורט, עם מינויו של אורן כהן לתפקיד סגן ראש עיר, יחזיק אורן כהן את תיק הספורט
ותפקיד יו"ר ועדת הספורט יעבור לדני הרוש. מוסכם כי לאורך כל תקופת כהונת הקדנציה
של מועצת העיר יפעלו אורן כהן ודני הרוש בתיאום, הסכמה ושיתוף פעולה.
נציג סיעת הליכוד, מר אורן כהן, ימונה כחבר בוועדת הביקורת.
נציג סיעת הליכוד, מר אורן כהן, ימונה כאחראי על קשרי כנסת, ממשל ורגולציה.
נציג סיעת הליכוד, מר אורן כהן, ימונה כאחראי לפעילות ציונית, ולצורך כך יוקצו לנושא
משאבים לפעילות לקידום ערכי הציונות בהתאם למסגרת התקציב האפשרית.
נציג סיעת הליכוד, ישמש כחבר בוועדת בטחון.

 

הנוסח הבא הועלה בכל אחד מההסכמים:

רפי סער, אורן כהן, יובל לוי, עילאי הרסגור הנדין ועדי סקופ

"הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם, במטרה לקדם את העיר כפר סבא ולטפח את השירות לאזרח
בה. הצדדים מקימים בזאת קואליציה, אשר תפעל בשיתוף פעולה הדדי ובשקיפות, החל מיום
חתימת הסכם זה ועד לתום תקופת הכהונה של מועצת העיר.

במסגרת ההסכם מתחייבת סיעת הרשימה שלנו ונציגיה לתמוך בהצעות ראש העיר בכל
הקשור לרפורמות במערכת העירונית, בחברות ובתאגידים ובכל מוסד הקשור אליה, כולל
תאגידים שיוקמו בעתיד ובלבד שרפורמות אלו יתואמו בין הצדדים מבעוד מועד.
תהא הקפדה על שיתוף פעולה בתהליך קבלת החלטות ומינהל תקין בעבודת
הקואליציה ובעבודת העירייה.

החלטות הקואליציה מחייבות את כל חברי הסיעות בקואליציה בישיבות מועצת העיר.
החלטות הקשורות בניהול השוטף של העיר, המחייבות את חברי הקואליציה או שיש בהן
חשיבות ציבורית, יתקבלו בפורום סגנים.
כל החברים בסיעות הקואליציה, יפעלו מתוך אחריות משותפת, תחול משמעת קואליציונית
כך שיתמכו במכלול ההחלטות ופעולות הנהלת העירייה ויקבלו עליהם לתמוך בכל הצעות
ההחלטה וההחלטות במועצת העיר ובוועדות השונות המובאות לאישור בוועדות ומועצת העיר.
כל החברים בסיעות הקואליציה יתמכו בהחלטות המסדירות את כללי עבודת המועצה,
לרבות מועדי הישיבה )בכפוף לתיאום סביר של מועדים המתחשב בעבודתם של חברי
המועצה( ויאשרו אותן בישיבות המועצה.
כל חברי סיעות הקואליציה יהיו שותפים לניהול אחראי של תקציב העירייה תוך הקפדה על
איזון תקציבי. הואיל ותקציב העירייה מהווה את הבסיס לפעילות התקינה של העירייה
ומשקף את המדיניות של הנהלתה, מוסכם בזאת כי תמיכה והופעה להצבעה על תקציב
העירייה הינה יסוד להסכמות הקואליציוניות ומחייבות את כל חברי סיעות הקואליציה ללא
יוצא מן הכלל.

סיעות הקואליציה יהיו שותפות לאחריות לפעילות השוטפת והתקינה של העירייה והמועצה
ותדאג בין השאר לכללים הבאים:
א. לקיים נוכחות קבועה של כל חברי הסיעה בישיבות מועצת העיר ובישיבות ההכנות
למועצה והוועדות השונות, למעט במקרים חריגים ועקב אילוצים אישיים ובהודעה
מראש.
ב. הצעות לסדר ושאילתות במועצת העיר מטעמם של חברי הקואליציה, יוגשו רק לאחר
תיאום מראש והסכמה עם ראש העיר.
ג. חברי סיעות הקואליציה לא יחתמו על דרישה לכינוס ישיבות מועצה מיוחדות כל עוד
הנם חברים בקואליציה.

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות