יו"ר האופוזיציה, יוסי סדבון דורש לפסול את ראש העירייה מלכהן גם כיו"ר מפעל המים "ניגוד עניינים"

יו"ר האופוזיציה, יוסי סדבון, פנה לרשם האגודות בדרישה לפסול את ראש העירייה, רפי סער, מלכהן גם כיו"ר מפעל המים (תפקיד בהתנדבות), בטענה לניגוד עניינים "מינויו של ראש העירייה כחבר ויו״ר הוועד המנהל מהווים עיסוק נוסף בניגוד לדין היות שבכהונה זו מתקיים ניגוד עניינים מובנה בין תפקידו כראש העירייה לבין תפקידו כיו״ר הוועד המנהל של מפעל המים".

מאת: אירית מרק

במכתבו לרשם האגודות טוען סדבון כי בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 נקבעו כללים לגבי איסור והסדרה של עיסוק נוסף לראש העירייה וסגניו, גם אם העיסוק הנוסף נעשה בהתנדבות מלאה. "כהונת ראש העירייה כיו״ר הוועד המנהל של מפעל המים מעמידה אותו במצב תמידי ומתמשך של ניגוד עניינים מוסדי בין שני התפקידים הציבוריים. יש לציין כי מאז שנת 2002 בהם תוקנות תקנות אסיפת המורשים לא כיהנו ראשי עיריית כפר סבא לדורותיהם כיושבי ראש מפעל המים. החלטות המתקבלות כאשר עניין שעליו אדם מופקד עשוי להתנגש עם עניין אחר עליו הוא מופקד הינן פסולות. להבדיל מחבר מועצה שמן המניין, אשר יתכן ואמון על נושא כזה או אחר במסגרת כהונתו במועצת העיר, והעלול להימצא מידי פעם במצב זמני של ניגוד עניינים, הרי שעל ראש העיריה, הנושא באחריות כללית לגבי ניהול העירייה כולה, חזקה שימצא בניגוד עניינים תמידי ביחס לכלל ההחלטות שיקבל בוועד ההנהלה של מפעל המים. בתפקידו כיו"ר ועד ההנהלה של מפעל המים חובה עליו לפעול לטובתה הבלעדי של האגודה ושל חבריה. כאשר אתה משמש בתפקיד ראש עיר הדבר הראשון במעלה הוא טובת העיר והפעילות העירונית . לא לחינם הוראות החוק דנות בהסדרה ואיסור העסקה נוסף לראשי הרשויות".

סדבון מסביר מהיכן נובע ניגוד העניינים "ראש העיריה אמון על התקציב של עיריית כפר סבא. הוא מגבש את תקציב העיריה יחד עם גזבר העיריה ומביאו לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר. בתפקידו כיו״ר הוועד המנהל של מפעל המים, אמון ראש העיריה גם על תקציב מפעל המים (כ-40 מיליון ש״ח בשנה ללא הכספים המועברים לתאגיד הביוב). בתקנון מפעל המים נקבע כי עד 75% מהרווח הנקי של האגודה יועמד לשימוש למטרות האגודה. באופן מסורתי מפעל המים מקצה את רווחיו לתמיכה בפעילות עירוניות, ביניהם פעילויות תרבות, לרבות תמיכה ישירה בפעילויות העיריה וכן העברת תקציבים לתאגיד העירוני – החברה לתרבות הפנאי כפר סבא. בנוסף מעביר מפעל המים תשלומים ישירות לספקי שירות עבור פעילויות עירוניות שונות, הכול בהתאם לדרישה שמתקבלת ממנכ״ל העיריה ובהתאם לתקציב שנקבע לכך. לדוגמא עבור אירוע "טנגו בלבן" שעלותו 350 ש"ח 300 אלף ₪ מתקציב מפעל המים ו 50 אלף ₪ מתמיכת משרד הספורט. עבור "פסטיבל הבירה" שעלות 126 אלף ₪  120 אלף ₪ מתקציב מפעל המים. מפעל המים נותן תמיכות נוספות לאגודות ספורט וארגוני רווחה ודת אשר נתמכים על ידי העיריה, אלא שמפעל המים אינו מחויב לתבחינים אותם מפרסמת הרשות המקומיות. על פי הנוהג הקיים החלוקה הכספית נעשית במפעל המים בהתאמה לאחוז אותם מקבלים הגופים הנתמכים מתקציב התמיכה העירונית. מובן וברור כי ראש העיר יכול לפעול להעברת תמיכות באופן העוקף את נוהל תמיכות משרד הפנים עקב הימצאות בכפל התפקידים האמור. היות שראש העיריה אמון על הגשת התקציב העיריה לאישור ועל הגשת תקציב מפעל המים גם כן – והיות שמדובר באגודה אשר נותנת תמיכה משמעותית (להערכתי כ- 3 מיליון ש"ח בשנה) לפעילויות עירוניות, הרי שברור כי במצב זה קיים ניגוד עניינים מובנה בין תפקידו של ראש העיר וחובת האמון שלו לאגודה, שמטרתה העיקרית היא אספקת שירותי מים, לבין תפקידיו כראש העיריה".

 

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות