מפעל המים כפר סבא: מוטי דלג’יו יעמוד בראש ועד ממונה

שיתוף ב facebook
שתפו

עו”ד שאול גורדון, סגן רשם האגודות, קבע בשבוע שעבר כי ימונה ועד ממונה למפעל המים בכפר סבא, בראשותו של ראש מועצת דרום השרון לשעבר, מוטי דלג’יו.

ההחלטה התקבלה לאחר שהנהלת מפעל המים סירבה להעביר פרוטוקולים לחברי הוועד. ראש העירייה, רפי סער, הממונה על מפעל המים נשמע שבע רצון מההחלטה וביקש בנוסף, לחקור התנהלות מפעל המים בשנים האחרונות.

מוטי דלג’יו
מאת: אירית מרק
האגודה השיתופית מפעל המים כפר סבא הוקמה בשנת 1931 תחת השם “מפעל המים כפר סבא – אגודה הדדית” ומספרה 64. בשנת 1955 שונה שם האגודה לשמה הנוכחי
“מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע”מ.”
בהתאם לתקנון האגודה, מטרת האגודה היא, בין היתר ,”לספק מים לצרכי הבית והמשק, לבניין, להשקאה בפרדסים, במשתלות וכו’ ע”פ חוזים, לחברים וגם ללא חברים ולכל תושבי כפר סבא”.
באוקטובר 2002 חתם שר העבודה והרווחה על תקנות החלות על אגודה זו, בין השאר תהיה לאגודה אספת מורשים. “מועצת עיריית כפר סבא, המכהנת מזמן לזמן, תהיה אספת המורשים של האגודה, ויראו את הבחירות לעיריית כפר סבא כבחירות לאספת המורשים של האגודה”.
ביום 30.1.19, בעקבות הבחירות אשר התקיימו למועצת עיריית כפר סבא ובהתאם לתקנה 2 הנ”ל אשר מכוחה הפכו חברי מועצת העיר ל “אסיפת המורשים” של האגודה )גוף אשר בהתאם להוראת תקנה 21 לתקנות רשויות האגודה מהווה אסיפה כללית(, בחרה אסיפת המורשים בשבעה חברי מועצת העיר לתפקיד ועד ההנהלה של האגודה .
בו ביום, בחרו חברי הוועד בראש העיר, מר רפי סער, לתפקיד יו”ר הוועד.
“בחודשים האחרונים התקבלו במשרדנו תלונות הנוגעות להתנהלות הוועד ובין היתר תלונה שעניינה פעולה בניגוד עניינים של יו”ר הוועד וראש העיר, תלונה אשר הועברה אף למשרד הפנים, בהיותו הגוף המופקד על הרשויות המקומיות.
“ביום 21.7.19 פנו למשרדינו שבעה מתושבי העיר כפר סבא, ובראשם מר ערן ורנר, בתלונה כי חרף פניותיהם לאגודה לקבל לידיהם העתקים מן הפרוטוקולים של אסיפת המורשים ושל ועד האגודה, לא זכו הם לקבל את הפרוטוקולים, אף לא מענה לפנייתם.
“ביום 2.8.19 חזר מר ערן ורנר ופנה באמצעות הדוא”ל לכל חברי ועד האגודה, בדרישה לקבל את הפרוטוקולים האמורים.
“המפקח האזורי פנה לוועד האגודה, והודיעם, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי –
“…עפ”י החלטת רשם האגודות השיתופיות, לחבר האגודה שמורה אף הזכות לצלם את הפרוטוקולים האמורים, זאת בנוכחות נציג ועד ההנהלה וזקיפת עלויות התשלום על חשבון החבר .על ועד ההנהלה לפעול בהתאם לאמור לעיל, באשר מדובר בזכות אלמנטרית המוקנית לחבר האגודה”. בעקבות מכתב זה נמסרו למר ורנר פרוטוקולים אשר חלקים ניכרים מהם מושחרים.
“ביום 24.9.19, פנתה היועצת המשפטית של האגודה לרשם וביקשה הנחייתו לנוכח העבודה כי לטענתה, ככל הנראה, מר ורנר מדליף פרוטוקולים לתקשורת. לטענתה, בכתבה שפורסמה במקומון, פירט הכתב את השתלשלות העניינים בכל הנוגע לדרישתו של מר ורנר לפרסום הפרוטוקולים, ולמול צילום של הפרוטוקולים המושחרים שנמסרו למר ורנר הופיע צילום של הפרוטוקולים המלאים, ללא השחרה, אשר ככל הנראה הגיעו לידיו של מר ורנר ממקור אחר.
ביום 5.11.19, בעקבות פנייתו החוזרת של מר ורנר מיום 22.9.19 ופנייתה של היועצת המשפטית של האגודה מיום 24.9.19,  פנה המפקח האזורי לוועד ההנהלה ולאחר שהבהיר את העקרונות לחיסוי תוכן הפרוטוקולים, קבע כי במקרה זה “הושחרו קטעים מסיבות לא מוצדקות, דהיינו קטעים הכוללים מידע שאין למנעו מהחבר .”סופם של דברים, הנחה המפקח את הוועד לפעול בהתאם לעקרונות שפורטו במכתבו ,תוך הבעת תקווה כי בכך יבוא סוף לפניות החוזרות ונשנות בעניין זה.
“מסתבר כי תקוותיו של המפקח בעניין זה היו אופטימיות. ביום 24.12.19, לאחר שהנחיות המפקח האזורי לא מולאו, ולאחר שהגיע לסיכום משותף עם היועצת המשפטית של האגודה ועם מר ורנר, פנה המפקח לחברי ועד ההנהלה והודיעם כך:
“בהמשך לשיחה שקיימתי היום עם עו”ד צבעוני ועם מר ורנר ,יש למסור ללא דיחוי את העיון בחומר המבוקש למר ורנר. לא יאוחר ממחר בבוקר תיצור עוה”ד צבעוני קשר עם מר ורנר, כמוסכם ,ויימסר לעיונו החומר המבוקש. יש להדגיש … שהחומר המבוקש נועד לעיונו האישי של מר ורנר ואין לפרסם חומר זה לגורמים אחרים כלשהם…”
“למחרת היום, התקשר ראש העיר למפקח האזורי וניסה לשכנעו, חרף הסיכום האמור, שאין מקום למסור את החומר למר ורנר, אך זה הבהיר לו כי אלו הוראות הדין. מן התרשומת שרשם המפקח האזורי עולה כי בשלב כלשהו בשיחה שאל ראש העיר:
“ומה יקרה אם לא אמסור את החומר. מה הסנקציה הכי חמורה שרשם האגודות יכול לעשות לי”?
על כך השיב המפקח: “יש סנקציה של מינוי ועד ממונה.”
או אז באה תגובתו של ראש העיר: “מצוין. זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה ועד ממונה. אפנה לרשם שימנה לי ועד ממונה.”
משהובאה תגובה זו בפני רשם האגודות השיתופיות, החליט הרשם, טרם קבלת החלטה בעניין מינוי ועד ממונה לאגודה, לזמן את כל חברי הוועד לדיון בפניו ליום 5.2.20. זימון לדיון זה נשלח לחברי הוועד ביום 27.1.20.
ביום 28.1.20, בניסיון אחרון ליתר דיון זה, שוחח הרשם באופן אישי עם ראש העיר, אך כעולה מתרשומת השיחה הבהיר מר סער כי אין בכוונתו ובכוונת חברי הוועד להגיע לישיבה האמורה. משהבהיר הרשם כי עמדה זו אינה מותירה בידו ברירה אלא למנות לאגודה ועד ממונה, השיב ראש העיר, כפי שמסר אף למפקח האזורי, כי אין לו התנגדות למינוי ועד ממונה וכי הוא ישמח אם באותה הזדמנות תיבדק גם התנהלות האגודה בשנים שקדמו למינויו.
“בהמשך להצהרתו החד-משמעית של ראש העיר כי אין בכוונתו ובכוונת חברי הוועד להגיע לישיבה האמורה, פנתה היועצת המשפטית של האגודה למשרדנו והודיעה כי אף לא אחד מחברי הוועד יוכל להשתתף בפגישה האמורה, איש איש בשל תירוצו –נימוקו האישי, כאילו לא הודיענו ראש העיר, קודם לכן, בצורה מתריסה, כי אין בכוונתם להתייצב לדיון. בהמשך, שבה היועצת המשפטית וביקשה להיפגש עמי בניסיון למצוא מוצא למצב שנוצר. למרות הנסיבות המתוארות, אשר לא ניתן לפרשן אלא כסרבנות של חברי הוועד והעומד בראשו, החלטתי, לפנים משורת הדין, להיעתר גם לבקשה זו.
לפנים משורת הדין ועל מנת לאפשר מיצוי ההליכים טרם נקיטה בצעד כה חמור, נעתרתי לבקשת היועצת המשפטית של האגודה והודעתי כי אעכב את החלטתי בעניין זה וככל שלא ימסרו הפרוטוקולים לידי מר ורנר ,תינתן החלטתי.
למרבה הצער, עד למועד האמור לא הודיעה האגודה על כוונתה לציית להחלטת הרשם ולמסור את הפרוטוקולים, ללא תנאי, לידי החברים והודע לי כי ועד ההנהלה צפוי להתכנס ביום 18.2.20 על מנת לגבש את עמדתו בנושא.
סגן רשם האגודות מציין כי “מהשתלשלות העניינים עד כה, קשה להשתחרר מהרושם כי חברי הוועד, ומר סער בראשם, מתקשים להפנים את עקרונות הקואופרציה. אגודה שיתופית, בשונה מתאגידים אחרים, שייכת, באופן מוחלט, לחבריה. זהו מקרה נוסף בו מתגלית במלוא חומרתה תופעה הידועה בשם “שלטון המנהלים .”לצערנו, ולא בפעם הראשונה, נתקלים אנו במנהלים אשר טועים לחשוב כי האגודה היא נחלתם הפרטית, ועל כן אין הם חייבים ליתן דין וחשבון לאיש על פעילותם. כשזו התפישה, בל נתפלא שחברי הוועד אינם מכירים בזכותם של החברים לקבל לידיהם את הפרוטוקולים מישיבות הוועד, במיוחד אם ישנה אפשרות כי בעקבות כך, ימתחו החברים, חלילה, ביקורת על פעילות הוועד. “לא צנעת הפרט, ולא נימוקים אחרים יכולים להצדיק השחרת פרוטוקולים והסתרת מידע מחברי האגודה, הזכאים לדעת כיצד מתנהלת האגודה ומה נעשה בכספה – כספם.
“התנגדות הוועד לחשיפת הפרוטוקולים לא רק שאינה חוקית במקרה זה, ולא רק שעומדת היא בניגוד להחלטה מפורשת של הרשם, אלא שמעוררת היא חשד שמא מבקשים חברי הוועד להסתיר דבר-מה מעיני החברים. גם אם יש חשש כי מאן דהו מבקש להשחיר את פניהם של חברי הוועד ולא אתפלא אם כך הוא, על רקע אותו “חטא קדמון” שהביא לפוליטיזציה של הוועד (, עדיין איתן אני בדעתי כי חשיפת האמת והתמודדות ישירה וגלויה עם טענות המופנות לוועד, טובה עשרת מונים מכל הסתרה והשחרה, המשחירה, בראש ובראשונה, את הוועד ואת העומד בראשו.
“אף אם טעה יו”ר הוועד, שעה שהחליט שלא להיעתר לבקשת החברים לקבל לידיהם את הפרוטוקולים; ואף אם טעו עמו כל יתר חברי הוועד )אשר, לצערנו, את קולם לא זכינו לשמוע, אך ניכר כי איש מהם אינו מעז להביע דעה שונה מזו של מר סער(, ואף אם לא עלה בידי היועצת המשפטית של האגודה להעמיד את חברי הוועד על טעותם ולכפות
עליהם ציות לחוק, לא ניתן להסכין עם התעלמות מוחלטת ובוטה מהוראות ברורות ,חד-משמעיות  ומחייבות של רשם האגודות השיתופיות .
“התנהלותו של מר סער, אינה אלא קריאת תיגר על שלטון החוק, אשר אסור לקבלה כאשר באה היא מצד אזרחים מן השורה, אך מקוממת שבעתיים ובלתי מתקבלת היא על הדעת שעה שבאה היא מפיו של נבחר ציבור הנושא משרה ציבורית כה רמה.
“לצערי, התחייבותה של היועצת המשפטית מיום 4.9.19 לפיה “האגודה תפעל על פי הנחיות כבוד הרשם ,”התבררה, חיש מהר, כאמירה שאין מאחוריה דבר וחצי דבר. בסופו של יום, לא החוק, אף לא הוראותיו המפורשות של הרשם הן הקובעות כיצד תנוהל האגודה, אלא החלטותיו של ראש העיר המונעות, ככל הנראה, מאינטרסים אחרים. לכך, כמובן, לא נוכל לתת יד .
“בנסיבות אלה, כאשר הוכח מעבר לכל ספק, כי הוועד, ובעיקר העומד בראשו, אינם מחויבים עוד לחברי האגודה, אלא לאינטרסים אישיים שלהם, נקל לקבוע שמתקיימת בענייננו העילה הקבועה כי “הוועד מזניח את ענייני האגודה” באופן שאין מנוס ממינוי ועד ממונה לאגודה, כזה אשר האינטרסים של חברי האגודה יהיו בראש מעייניו.
“על רקע זה יש לבחון את התלונות שהונחו בפנינו בחודשים האחרונים, לרבות זו של חבר מועצת העיר, עו”ד יוסי סדבון, אשר הלין על ניגוד עניינים בו מצוי ראש העיר. עניין זה, מטבע הדברים, אינו מסור להכרעתנו, אלא להכרעת משרד הפנים, אך לא ניתן להתעלם מן הדברים אשר בהחלט ראויים להישמע ולהתברר.

“ככל שאין בנמצא דרך להחזיר את האגודה לידי חבריה, יש מקום לשאול אם לא בשלה העת להעברת פעילות האגודה לתאגיד מים עירוני בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, תשס”א- 2001.

“לאחר שנמצא כי הוועד מסרב לפעול בשקיפות ומציב את האינטרסים שלו לפני אלו של חברי האגודה, ולאחר שמוצו כל האפשרויות לשכנע את הוועד לתקן את דרכיו, אין מנוס ממינוי ועד ממונה לאגודה. לא זו אף זו; אם לשפוט על פי דברי יו”ר הוועד, שנמסרו בשתי הזדמנויות שונות, אף הוא סבור כי יש למנות לאגודה ועד ממונה.
בראשות הוועד הממונה יעמוד כאמור ד”ר מוטי דלג’ו, יחד עם רו”ח אורלי גרטי-סרוסי – וליאורה טושינסקי. “חברי הוועד ייכנסו לתפקידם לאלתר ויהיו להם כל הסמכויות שיש לוועד ההנהלה בהתאם לתקנון האגודה. הוועד הממונה יפעל, בין היתר, בהגברת השקיפות והעברת פרוטוקולים, לפי דרישה, לחברי האגודה.
עדכון פנקס החברים, אשר חדל להתעדכן לפני שנים, באופן שניתן יהיה לשוב ולכנס אסיפות כלליות, לצורך תיקון התקנון – ככל שנדרש – או לכל פעולה אחרת המחייבת אישור האסיפה הכללית.
“בחינת הפעילות הכלכלית של האגודה, לרבות מעורבותה במיזמים שונים, והכל מתוך ראיית טובתם של חברי האגודה. הוועד הממונה יגבש רשימת יעדים לפעילותו ויעבירה לאישור הרשם תוך חודשיים מיום מינויו. כמו כן, על הוועד הממונה להעביר לרשם, כמקובל, דוח רבעוני אודות פעילותו וקצב התקדמותו במימוש היעדים שייקבעו.

סדבון:”קריאת תיגר”

יו”ר האופוזיציה, יוסי סדבון:”בחודש יולי 2019 פנה הפעיל החברתי ערן ורנר למפעל המים וביקש לעיין בפרוטוקולים של אספת המורשים של ועד האגודה. במשך למעלה מחצי שנה סירב ראש העיר לאפשר לעיין בפרוטוקולים גם לאחר החלטה מפורשת של רשם האגודות השיתופיות. בחודש ספטמבר 2019 פניתי לרשם האגודות השיתופיות וביקשתי את התערבותו בהפסקת כהונתו של ראש העיר כיושב ראש מפעל המים אגודה שיתופית עקב ניגוד עניינים מובנה וקבוע

יוסי סדבון

שימוש בכספי מפעל המים לתמיכה בפעילות עירונית ופגיעה בזכות לבחור ולהיבחר. במכתבי ביקשתי את פיזור הועד הקיים, מינוי וועד ממונה שיפעל לתיקון התקנון בדבר הזכות לבחור ולהיבחר ומינוי חוקר לנושא זה.

בסעיף 33 מציין סגן הרשם כי “התנהלותו של מר סער אינה אלא קריאת תיגר על שלטון החוק שאסור לקבלה כאשר באה היא מצד אזרחים מן השורה אך מקוממת שבעתיים ובלתי מתקבלת על הדעת שעה שבאה מפיו של נבחר ציבור הנושא משרה כה רמה”.

שמח שהמאבק המשותף והעקבי הניב החלטה מוצדקת של רשם האגודות
לטובת חברי האגודה השיתופית במפעל המים בכפר סבא”.

5/5
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

תגובות