מבקר עיריית כפר סבא חושף בדו"ח הביקורת על שיפוץ היכל התרבות:"שולם לקבלן כמיליון ₪ מעבר לכתב הכמויות המקורי"

 
מבקר עיריית כפר סבא דוד תורג'מן חושף בדו"ח המבקר כי לקבלן שולם מיליון שקלים יותר מהסכום שנקבע בסך 52 מיליון שקלים. 

המבקר קובע כי לעירייה מותר לחרוג "")7( )א( חוזה הבא להגדיל את הוצאות העיריה בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות לא יעלה על %50 מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים.
)ב( חוזה הבא להגדיל את הוצאות העיריה על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים;
ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על %25 מכלל
הוצאות העיריה על פי החוזה הקיים, או על %50 אם המועצה קבעה שעריכת
המכרז לא תביא תועלת;"
בנוסף, בפני הביקורת הוצגה החלטת ועדת המכרזים מיום 29/3/14 אשר עניינה
הגדלת עבודות לשיפוץ היכל התרבות, וכן חוזה בין החברה הכלכלית והקבלן המבצע
א. עמית אשר מפרט את גובה ההגדלה מן החוזה המקורי )%25(". 

עוד קובע מבקר העירייה כי "חרף העובדה שהחברה המפקחת הייתה מעורבת כבר מהשלבים הראשונים של הפרויקט החוזה עמה נחתם במועד מאוחר יותר ואף כחודשיים לאחר צו תחילת העבודה". 

בנוסף, מציין המבקר "חרף העובדה כי הזרז לשיפוץ היכל התרבות נסב בשל דרישות הבטיחות והנגישות והתאמתו לדרישות כיבוי אש, נכון לדצמבר 2014 טרם נחתם חוזה עם יועץ בטיחות בפרויקט, על אף כי במהלך הפרויקט עבד יועץ בטיחות". 

…הביקורת ביקשה לבדוק מהו תאריך חתימת החוזה עם הקבלן המבצע א.עמית לשם – האם נחתם עמו חוזה טרם תחילת העבודה בפרויקט.
ממצא:
במסמכי החוזה לא מצוין תאריך מועד החתימה. "יש לוודא כי במסמכי החוזה ייכתב תאריך החתימה על החוזה כמתחייב בחוק". 

ביום 14/8/14 נערכה ביקורת על-ידי יועץ בטיחות אשר מצא כי המבנה עונה לדרישות חוק התכנון והבניה ותקנותיו כפי שהם מפורטים בתכניות הבטיחות )נספח בטיחות( שאושרו על ידי שירותי הכבאות ולמסמך התנאים להיתר של שירותי כבאות השרון ועל כן ניתן ביום זה אישור בטיחות למבנה.
2. ביום 1/9/14 נערכה ביקורת בהיכל התרבות על-ידי נציג שירותי כבאות והצלה
השרון אשר אישר את ההיכל לאכלוס ועל כן ניתן אישור גמר מטעם כיבוי אש
למבנה.
3. משיחה שערכה הביקורת עם מנהל אגף התרבות, הנוער והספורט בעירייה בעניין זה נמסר כי בשעת חירום תיפתח בשלב זה דלת מילוט נוספת הממוקמת בתחתית האולם. דלת זו אשר משמשת ליציאה מהאולם תיפתח רק במצב חירום בשל
העובדה כי היציאה דרכה עוברת בחדרי השחקנים".

לאחר מספר דיונים והתייעצויות החליט מנכ"ל העירייה להעביר את ניהול הפרויקט מאגף ההנדסה לחברה הכלכלית בשל עומס רב על אגף ההנדסה. ביום 12 לחודש יוני 2012 נחתם חוזה בין עירית כפר-סבא והחברה הכלכלית הממנה את החברה הכלכלית לנהל, לארגן ולפקח עבור העירייה, על תכנון וביצוע פרויקט שיפוץ היכל התרבות.

ממצאים:
1. הביקורת בחנה את החוזה הנזכר לעיל ומצאה כי בחוזה לא מצוין מהו התקציב
הכולל של הפרויקט.
2. הביקורת מצאה כי בחוזה אין פירוט לוחות הזמנים שעל החברה הכלכלית לעמוד
בהם. כלל לא מוזכר מהם המועדים לסיום כל שלב בפרויקט ואף לא מהו המועד
לסיום הפרויקט כולו.
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות