צוואות / עו"ד דיקלה ברנס

מהי צוואה? מי יכול/צריך צוואה? כיצד מנסחים צוואה ובמה הדבר כרוך? מהם סוגי הצוואות הקיימות? 
מהי צוואה?

צוואה היא הוראה של אדם, הנעשית בד"כ בכתב, בה קובע האדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. האדם המוריש נקרא "מצווה" והיורשים ע"פ הצוואה נקראים "זוכים".
אם כן, צוואה היא מסמך משפטי אותו יוזם האדם המצווה במהלך חייו, הקובע מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו, וזאת מבלי שעליו לקבל הסכמתו/אישורו של אף אדם לצורך כך.
"עיזבון" = כולל את כל חובותיו וזכויותיו, מכל מין וסוג שהוא, של אדם לאחר מותו, כגון: נכסים, כספים, חשבונות בנק, מכונית, זכויות פנסיה וזכויות סוציאליות, חפצים אישיים וכו'.

מי יכול/צריך צוואה?

כל אדם אשר רוצה לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, ע"י חלוקת העיזבון למי שיבחר ובחלקים שיבחר ע"פ שיקול דעתו המלא, המוחלט והבלעדי, באופן השונה מהחלוקה הקבועה בחוק הירושה ליורשים ע"פ דין (הרלוונטית כאשר אדם לא הותיר צוואה).
מה קורה כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה?

במקרה כזה, חוק הירושה קובע את אופן חלוקת העיזבון של הנפטר בין יורשיו ע"פ דין. כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו בן/בת זוג וילדים, החלוקה תהיה: 50% מהעיזבון לבן/בת הזוג ו-50% מהעיזבון יחולקו בין הילדים, בחלקים שווים ביניהם. כאשר הנפטר לא הותיר אחריו בן/בת זוג ו/או ילדים ו/או נכדים, יורשים אותו הוריו, ואם לא הותיר הורים, יורשים אותו אחיו ואחיותיו (או צאצאיהם במקומם). כאשר אין אף יורש מקרב בני משפחתו של הנפטר, תירש המדינה את עיזבונו כיורשת על פי דין.

מה קורה כאשר אדם מותיר אחריו חובות? האם היורשים/זוכים יורשים את חובותיו?

ככלל, יורשים / זוכים אינם יורשים חובות. העובדה שאדם הותיר צוואה בה הוריש את כל עיזבונו ל-א', אינה מחייבת את א' לקבל את העיזבון. במילים אחרות: אין חובה לקבל ירושה, ולא ניתן לכפות על אדם לרשת. יש לציין כי קיימים חובות התקפים רק במהלך חייו של אדם, המתבטלים עם מותו, על כן חשוב לבדוק היטב כל חוב וחוב. עקרונית, חובות שאינם מתבטלים עם מותו של אדם, יסולקו וישולמו תחילה מתוך העיזבון (גם אם החובות עולים על שווי הנכסים והזכויות בו). כאשר העיזבון ריק מנכסים, וחובותיו עולים על זכויותיו, באפשרותם של היורשים להסתלק מן העיזבון, ובלבד שההסתלקות נעשית לפני חלוקת העיזבון. הסתלקות מעיזבון מנתקת את המסתלק (היורש/הזוכה) מכל קשר לעיזבון ופותרת אותו מכל אחריות כלפי נושים. הסתלקות אינה מותנית בהסכמה כלשהי של היורשים/זוכים האחרים ו/או הנושים של הנפטר, ונתונה לשיקול דעתו של המסתלק בלבד.

כיצד עושים צוואה ובמה זה כרוך? סוגי הצוואות הקיימות ע"פ החוק:
החוק מכיר ב-4 דרכים לעריכת צוואה:
צוואה בכתב יד – מדובר בצוואה שנכתבה כולה בכתב ידו של המוריש, עליה לשאת תאריך וחתימה של המוריש. צוואה זו אינה מומלצת מכמה סיבות, בהן, למשל, אם הצוואה לא נערכה ע"פ דרישות החוק לצוואה מסוג זה, היא עלולה להיפסל. בנוסף, עריכת צוואה בדרך זו חשופה לזיופים.
צוואה בעדים – זוהי הצוואה הנפוצה והמקובלת ביותר. הצוואה נערכת בכתב (יד/מודפס), כוללת תאריך עריכתה וחתימותיהם של המצווה ו-2 עדים כשרים ע"פ החוק. בצוואה מסוג זה מסתייע המוריש בד"כ בעורך דין העוסק בתחום, אשר מנסח עבור המצווה את הצוואה בהתאם לחוק.
צוואה בפני רשות – "צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי". עשיית צוואה בדרך זו היא נדירה מאוד כיום, ומקורה בזמנים בהם אנשים רבים לא ידעו קרוא וכתוב (אנאלפביתיות).
צוואה בעל פה – "שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה". צוואה בעל פה מתבטלת אוטומטית 30 ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה, בתנאי שהמצווה עדיין בחיים.
האם ניתן לשנות צוואה?
כן. כל עוד המוריש (המצווה) בחיים, באפשרותו לשנות/לבטל את צוואתו ללא הגבלה. הצוואה המאוחרת ביותר בזמן (זו שנכתבה אחרונה) – היא הקובעת.

מהי צוואה הדדית, ומה ההבדל בין צוואה "רגילה" ל"צוואה הדדית"?

בעוד צוואה "רגילה" היא צוואתו האישית של אדם, ואינה תלויה בדבר, צוואה הדדית, הקרויה גם "צוואה משותפת", הינה צוואה כפולה, כלומר של בני זוג, אשר הסכימו על תוכן הצוואה, ומסתמכים זה על צוואתו של האחר. "צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי". בד"כ, מטרתן העיקרית של צוואות הדדיות היא "לעקוף" את הוראות חוק הירושה ע"י ביטול הירושה המשותפת של בן/ת הזוג והילדים גם יחד (50%-50%), ובמקום זאת להוריש אל כל העיזבון, בשלב ראשון, רק לבן/בת הזוג שנותר בחיים, ורק לאחר מותו של זה – תועבר כל הירושה (של שני בני הזוג שנפטרו) לילדים. במילים אחרות: בשלב ראשון ילדי בני הזוג "יוצאים מהתמונה", ורק בן הזוג שנותר בחיים יורש הכל, ואילו רק לאחר מותו של בן הזוג השני – הילדים יורשים הכל.
בניגוד לצוואה רגילה, "לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה: (1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים; (2) לאחר מות אחד מבני הזוג – (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת; (ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;".

פגמים בצוואה

לא כל מסמך הנושא את הכותרת "צוואה" אכן מהווה צוואה; לעיתים ישנם פגמים מהותיים שאינם ניתנים לתיקון או פרשנות מקיימת (ע"י בית המשפט), המביאים לפסילת צוואה, כגון: היעדר חתימת המצווה, היעדר אישור עדים וחתימתם על הצוואה, ציווי בפני עד אחד בלבד, פגם בכשירות המצווה – מי שבמועד עריכת הצוואה לא היה כשיר מבחינת משפטית ו/או רפואית לערוך צוואה, פגם בהוראות הצוואה ונסיבות עריכתה – למשל, כאשר אחד הזוכים ע"פ הצוואה לקח חלק בעריכתה (נכח בחדר, שימש כעד וכיו"ב), צוואה שנערכה תחת איום, כפייה, אונס, מרמה, השפעה בלתי הוגנת, וכו'.

לסיכום

צוואה היא רצונו האחרון של אדם, והינה כלי משפטי שנועד להבטיח שמירה והגנה על האינטרסים הכלכליים של המצווה באשר לאת שייעשה ברכושו לאחר מותו. מכאן, בשל רגישות ומורכבות העניין ולמען הגשמת תכלית זו, חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון העוסק ובקיא בתחום דיני הירושה, על מנת שיוכל למסור לכם את מלוא המידע וההסברים הרלוונטיים, להציג בפניכם את הבעיות האפשריות, תוך מציאת פתרונות משפטיים יצירתיים, להיות קשוב למטרותיכם בעריכת הצוואה ולהתאים עבורכם את הצוואה הספציפית המתאימה לכם בהתאם לנסיבות עניינכם, רצונותיכם וצרכיכם האישיים, כך שבסופו של יום, לאחר 120, תעמוד הצוואה במבחן המציאות.
גילוי נאות: הכותבת היא עורכת דין-שותפה במשרד אשכנזי, ברנס ושות', ועוסקת בדיני ירושה, כינוס נכסים וניהול עיזבונות
האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות