יוסי סדבון, נגד מינויו של חבר המועצה, יובל לוי כמ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה "המינוי אינו חוקי"

יובל לוי

על פי ההסכמים הקואליציוניים ישמש יובל לוי כממלא מקומו של ראש העיר בוועדת תכנון ובנייה. בישיבת המועצה האחרונה העלה יוסי סדבון התנגדות למינוי מטעמים משפטיים.

חוק תכנון ובנייה קובע בסעיף 18 (ה) שראש הרשות או סגניו יכולים לעמוד בראש הוועדה. לעניין ממלא מקומו על פי סעיף 48 א (ב) הכשרות הנדרשת מחבר מוסד תכנון נדרשת גם ממלא מקומו. מכאן שרק סגן ראש עיר יכול להיות ממלא מקום ראש העיר בוועדה זו.

 

מאת: אירית מרק

אלון בן זקן. היועץ המשפטי

היועץ המשפטי, אלון בן זקן, השיב לטענות סדבון :"ראשית יובהר, כי חבר המועצה לוי מונה כחבר בוועדת המשנה. לפיכך, הוא אינו רשאי למלא את מקומו של יושב ראש הועדה, כחבר בועדה, לא רק בשל העדר כשירות מתאימה, אלא מכיון שחבר וועדה איננו רשאי למלא את מקומו של חבר וועדה אחר. והדברים ברורים. מועצת העיר מינתה את יובל לנהל את ישיבות ועדת המשנה במקרים בהם יושב ראש הוועדה יעדר מישיבה זו או אחרת. ויודגש, יובל אינו משמש כממלא מקומו של ראש העיר כחבר בועדה. למעשה, לראש העיר כלל לא מונה ממלא מקומו כחבר בוועדה. כל שהחליטה המועצה, הוא למנות את יובל כממלא מקום יושב ראש הוועדה, בכובעו כיושב ראש הוועדה. הווי אומר, לנהל את הישיבות בהיעדרו של ראש העיר. מדובר בהחלטה ראויה ולגיטימית, שלא נפל בה רבב. לעניין זה, סעיף 44(א) לחוק התכנון והבניה קובע בזו הלשון:  "ישיבות מוסדות התכנון ינוהלו על ידי היושב ראש שלהם,ובהיעדרו – על ידי מי שהמוסד יבחר מבין חבריו, והוא כשאין הוראה אחרת בחוק זה; שאר סדרי העבודה והדיונים של מוסד תכנון, לרבות העבודה והדיון בועדת משנה שלו, ייקבעו על ידי המוסד עצמו במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו. הלכה למעשה, החוק קובע כי ועדת המשנה רשאית למנות, אד הוק, כל אחד מחבריה, לנהל את ישיבות הועדה וזאת במקרה בו יושב הראש נעדר מישיבה זו או אחרת. מדוע, אם כן, קיימת מניעה להחליט על כך מראש, כפי שנעשה בענייננו? מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאחר עיון נוסף בהחלטת מועצת העיר לעניין הרכב ועדת המשנה, דומני התנגדותך נבעה מנוסחה הפשטני והמעומעם של ההחלטה. ובמה דברים אמורים? בהחלטה נקבע, בין היתר, כי עו"ד אהוד יובל לוי ישמש כחבר הוועדה וכמ"מ יו"ר הוועדה, אך זאת מבלי שהובהר כי אין המדובר במילוי מקום ראש העיר בתפקידו כחבר הוועדה, וכי, למעשה, המשמעות היא שיובל ינהל את ישיבות ועדת המשנה מהן נעדר יושב ראש הוועדה. הואיל והנושא יובא לאישור בישיבה הבאה של מליאת הועדה המקומית, היא הגוף המוסמך לקבוע ולמנות את הרכב ועדת המשנה, אני סבור כי נוסח ההחלטה המוצע להלן עשוי להבהיר ולחדד את הדברים".

יוסי סדבון, השיב להסבר של אלון בן זקן "תודה על ההבהרה שהייתה ברורה לי מלכתחילה. כמי ששירת 3 שנים כיועץ המשפטי של משטרת ישראל (מוסמך למשפטים) שעסק גם בחקיקה ההסתברות שלא אבין את המישור העובדתי קיימת אולם בסבירות נמוכה. שמח שזנחת את הפרשנות לפי סעיף 165 לפקודת העיריות ששייך לסט חוקים אחר שאינו קשור למקרה זה. אין הצדקה לטעמי לפנות לסעיף 44 לחוק התכנון והבניה שכן הפרשנות הנכונה מצויה בסעיף 18 לחוק המתייחס בהוראה מיוחדת שמייתרת ומונעת את השימוש בסעיף 44 לחוק. מעצם ההגדרה ממלא מקום פועל רק כשהחבר הקבוע/ היו"ר לא יכול להגיע. זו ההחלטה שהתנגדתי לה בישיבת המועצה בתאריך 15/01/2019 ואמשיך להתנגד לה בוועדה לתכנון ובניה. למלא את מקומו של יו"ר וועדת המשנה כמנהל הישיבה בהעדרו יכול לדעתי להיות רק סגן ראש עיר. סעיף 18 לחוק קובע במפורש שחובה שאחד מחברי הוועדה יהיה ראש העיר או סגנו. הכוונה שהם ינהלו את הישיבות. אם המחוקק היה סבור אחרת היה כותב מתוך סך חברי הוועדה אחד מהם הוא ראש העיר או סגנו. מסכים שניתן היה לנסחו בצורה ברורה יותר. לכאורה יו"ר מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המורכבת מחברי הרשות המקומית היה צריך להיות יו"ר וועדת המשנה. החוק קובע אחרת זה יכול להיות ראש העיר או סגנו. זו אמירה מפורשת של החוק. אין זה נכון שהחוק שותק בנושא זה. לא נכון לפרש את החוק כדי שיעמוד בקנה אחד עם הסכם קואליציוני שאינו מתיישב עם לשון החוק , במיוחד כאשר שני סגניו של ראש העיר הנם חברי וועדת המשנה לתכנון ובנייה (כפי שיובל לוי חבר בוועדה זו ) ויכולים למלא את מקומו בעת הצורך. כל פרשנות אחרת עלולה לסכל את כוונת החוק כאשר יו"ר הוועדה לא מגיע באופן סדיר לישיבות וועדת המשנה. בפועל תעבור וועדה זו לאחריותו של חבר וועדה שאינו סגן ראש העיר".

יוסי סדבון
יוסי סדבון מבהיר כי בכוונתו לפנות לממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים לקבלת עמדתו ובמידה ולא ישיב לפנייתו יפנה לקבלת עמדת היועמ"ש לממשלה "עד לקבלת מענה מהגורמים המוסמכים אבקש שלא לעלות הצעה זו המתייחסת לניהול ישיבות בהעדרו של יו"ר הוועדה שהוא ראש העיר על ידי חבר הוועדה
שאינו סגן ראש עיר. לא תהייה כל פגיעה בעבודת הוועדה אם נמתין לקבלת תשובה מוסמכת לסוגיה מהותית זו. לטעמי היה ראוי שמחלוקת משפטית לגיטימית זו הייתה מתנהלת עמי בדיון משותף
של הגורמים המשפטיים לרבות של מחוז המרכז של משרד הפנים".
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות