ישיבת מועצת עיר בכפר סבא : כך מתנהל דיון בנושא דו”ח שנתי השלכות סביבתיות

חילופי תפקידים בוועדת שקיפות

ישיבת מועצת עיר שהתקיימה בתאריך 16/2

ראש העיר: כן, נושא שלישי, חילופי תפקידים בוועדת שקיפות.
עו ” ד קרן גרשון חגואל: אני מבינה… אחרי הרבה שיחות שקיבלתי בנושא הזה, ואחרי שקיבלתי הבטחה מראש העיר, הזמנה דרך אגב, שהציעה לי לקבל את הת פקיד הזה. אנחנו נסיר את ההצעה הזאתי מהישיבה הקרובה ואני מצפים לקבל את ההצעה הזאתי בישיבה שמן המניין הבאה.
ראש העיר: אוקיי, אז זה ירד מסדר היום.
עו”ד עדי לוי סקופ: רגע שנייה, שנייה, מה זה יש זכות להוריד מישיבה כזו שלא מן המניין ולהעביר את ההצעה הזאת לישיבה שמן המניין?

רפי סער, ראש העירייה

עו ” ד קרן גרשון חגואל: אין בעיה, אם את לא רוצה אז נדון בה כעת.
עו”ד עדי לוי סקופ: אני שואלת.
עו ” ד קרן גרשון חגואל: אם את רוצה –
ראש העיר: בהסכמה.
עו”ד עדי לוי סקופ: אני שואלת.
ראש העיר: אפשר להעלות אותה כעת להצבעה.
אורן כהן : אני רוצה לדון.
עו ” ד קרן גרשון חגואל: אפשר.
עו”ד עדי לוי סקופ: למה את מדברת בכזו ציניות –
עו ” ד קרן גרשון חגואל: ככה.
עו”ד עדי לוי סקופ: וכזה זלזול, אני שואלת את היועץ המשפטי שאלה –
עו ” ד קרן גרשון חגואל: את יכולה –
עו”ד עדי לוי סקופ: ואת לא צריכה לדבר ב כזה זלזול. הא ם שואלת אותו, אמרת רוצים להוריד את זה עכשיו ולהעביר את זה לישיבה אחרת. אני שואלת אותו אם מותר לעשות כזה דבר. מה מותר לעשות, תסביר לנו בבקשה.
עו”ד אלון בן זקן: הנושא נמצא –
עו”ד עדי לוי סקופ: נמצא על סדר היום.

יעל סער

עו”ד אלון בן זקן: … נדון בו.
עו “ד עדי לוי סקופ: לא, אם רוצה להוריד אותו ורוצה להעביר אותו –
אורן כהן: היא כולה או להוריד אותו או להשאיר אותו. היא
לא יכולה להגיד לנו מה לעשות.
עו”ד עדי לוי סקופ: היא יכולה להחליט עכשיו שהיא מעבירה אותו –

עדי לוי סקופ

עו”ד אלון בן זקן: … )מדבר ללא מיקרופון(
עו”ד עד י לוי סקופ: אז הוא יורד, אבל זה לא אומר שהוא אוטומטית עובר.
עו ” ד קרן גרשון חגואל: הנושא יורד מסדר היום תוך הבטחה של ראש העיר להעלות את זה בישיבה הקרובה.
אורן כהן: היא… שהוא לא לה.
עו”ד עדי לוי סקופ: רגע, רגע, אני שואלת –
אורן כהן: אז תחליטי מה שאת ר וצ ה.
עו”ד אל ון בן זקן: … )מדבר ללא מיקרופון(
עו”ד עדי לוי סקופ: אבל זה לא אומר אוטומטית שהנושא הזה עובר
לישיבה הבאה.
עו”ד אלון בן זקן: … של כולם.
עו”ד עדי לוי סקופ: הבנתי, זהו.
ראש העיר: טוב.
אורן כהן: להחלטתכם.
ראש העיר: אז אני מציע לקבל את בקשת ה של קרן, לא של כולנו, של קרן, כי אני מאוד מכבד את קרן.
עו ” ד קרן גרשון חגואל: זו לא רק הבקשה שלי, אנחנו כולנו.
ראש העיר: בסדר, לבקשתך. אני הצעתי לך ולא לכולם. ולכן אפשר לקבל את זה כהחלטה להוריד את זה מסדר היום? מורידים את זה –
עו”ד עדי לוי סקופ: מורידים את זה –
ראש ה עיר: מורידים את זה ואני אעלה את זה בישיבה שמן המניין כן.
עו”ד עדי לוי סקופ: כהצעה, כמה כהצעה לסדר?

קרן גרשון

ראש העיר: כהצעה כן, כהצעת החלטה שאני מביא אותה.
אורן כהן: תראה, אנחנו התכנסנו פה היום ל -3 נושאים. 2 הורדו מסדר היום, 2 הורדו ואחד אני לא יודע ב או להשתעשע. מחוץ מזה היה פה איזה פתיח –
יעל סער: אורן ההתנשאות שלך והדרך הזאת להגיד שהדברים שחשובים לנו הם כלום ושום דבר, זה לא פשוט באמת, זה בלתי נסבל, ממש בלתי נסבל.
הדר לביא: אם זה לא חשוב לך, אתה לא חייב לבוא.
יעל סער: אתה לא חייב לבוא.
הדר לביא: אמרת כל הזמן, זה לא חשוב לך אל תבוא. אתה לא חייב.
יעל סער: הנושאים מיותרים, איכות הסביבה זה מיותר.
עו”ד יוסי סדבון: לא רק זה, אנחנו מתנדבים, אתה מקבל משכורת.
ראש העיר: טוב, אפשר להוריד את זה מסדר היום פה אחד? התקבלה החלטה. החלטה מס’ 453 :מאשרים פה אחד ל הסיר מסדר ה יום את ההצעה בנושא
חילופי תפקידם בוועדת שקיפות.

אורן כהן

ראש העיר: לפני שאני סוגר את הישיבה אני רוצה ככה להגיד משהו לכולנו ביחד. הישיבה הזאת עלתה למשלם המיסים 10,000 ,₪ מלבד הכוח שעבד פה כוח
האדם, מלבד הצוותים שטרחו, כל הנושאים האלה חלקם יכלו בשיחת טל פון אחת להג יע למנכ”ל העירייה, ומנכ”ל העירייה משיב להם. גם הנושא של דו”ח ההשלכות הסביבתיות, וגם הנושא של אם יש הצעות בנושא היוועדות חזותית. וכמובן ברגע שאני אמרתי לקרן בישיבה הקודמת שאני מתכוון להציע לה את ועדת השקיפות, זה כבר מונח על שולחנו של המנכ”ל כ הצ עה, זה הכול . אני חושב שכל הסימפוזיון הזה היה מיותר ומתייתר –
הדר לביא: מי שמחליט מה שהציבור מעניין אותו זה נבחרי הציבור. הביקורת הזו לא רלוונטית. אתם לא חושבים שזה מעניין, אתם לא חייבים לבוא”.

תגובות

תגובות